Ofte stilte spørsmål

Før du tar kon­takt med kon­to­ret så se gjer­ne gjen­nom den­ne siden, man plei­er å fin­ne det man lurer på. Sva­re­ne fin­ner du litt len­ger ned på siden, merk tal­let på spørs­må­let ditt.

Ofte stilte spørsmål:

 1. Når er det dato­ene for sakra­men­te­ne (førs­te hel­li­ge kom­mu­nion og fer­min­gens sakra­ment)?
 2. Bar­net mitt var påmeldt i fjor kate­ke­se, hvor­for må jeg regist­re­re han/hun på nytt?
 3. Hva går kate­kese­bi­dra­get til?
 4. Må jeg leve­re dåps­at­tes­ten fle­re gan­ger?
 5. Hvor­for må man ha mot­tatt førs­te kom­mu­nion før fer­min­gens sakra­ment?
 6. Fer­mings­kan­di­da­ten har ikke mot­tatt førs­te kom­mu­nion, hva gjør jeg da?
 7. Hva er dress­ko­den for mot­ta­kel­sen av sakra­men­te­ne?
 8. Jeg har fle­re barn i kate­ke­sen, må jeg beta­le full pris på alle?
 9. Jeg har ikke mot­tatt invi­ta­sjon til kate­kese­året, hvor fin­ner jeg det?
 10. Hva skjer der­som kate­kese­bar­net over­sti­ger fra­værs­gren­sen?
 11. Hvor­for kos­ter det eks­tra for barn i 3. og 9.klasse?
 12. Bar­net mitt er døpt i utlan­det og jeg har ikke dåps­at­tes­ten i Nor­ge, hva skal jeg gjø­re?
 13. Må alle fad­de­re være kato­likk?

1. Når er det datoene for sakramentene (første hellige kommunion og fermingens sakrament)?

Dato­ene for­and­rer seg hvert år. Sjekk dato­ene over under­vis­ning og and­re opp­legg som har blitt til­delt din klas­se her.

2. Barnet mitt var påmeldt i fjor katekese, hvorfor må jeg registrere han/hun på nytt?

Der­som vi skul­le anta alle som full­fø­rer fjor­årets kate­ke­se skal fort­set­te med kate­ke­se had­de det vært ful­le klas­ser. Dess­ver­re er det ikke slik. Som gra­fe­ne under viser så er det all­tid en opp­gang i 3.- og 9.klasse. Vi min­ner om at ved mot­ta­kel­sen av sakra­men­te­ne er det 2 års for­be­re­del­ses­tid, der­for øns­ker vi i det lan­ge løp at det er like man­ge ele­ver i 2.- og 8.klasse som det er i 3.- og 9.klasse. Vi opp­le­ver at det er man­ge ele­ver som slut­ter å gå i kate­ke­sen etter mot­ta­kel­sen av den førs­te hel­li­ge kom­mu­nion og kom­mer til­ba­ke ved mot­ta­kel­sen av fer­min­gens sakra­ment.

Det­te er begrun­nel­sen for hvor­for kate­kese­bar­na må regist­re­res hvert år. Det­te kan gjø­res fysisk, du fin­ner regist­re­rings­skje­ma ved inn­gan­gen til kirke­rom­met (våpen­hu­set) eller du kan regist­re­re bar­net ditt her. Ved regist­re­ring kan vi til­rette­leg­ge under­vis­nin­gen bed­re.

Antall barn som mot­tok sakra­men­ter. Tall fra 2017.

Antall ele­ver i kate­ke­sen. Tall fra 2017.

3. Hva går katekesebidraget til?

Kate­kese­bi­dra­get går til for­skjel­li­ge områ­der i drift av kate­ke­sen, ikke kir­ken eller kon­to­ret. Kate­kese­bi­dra­get dek­ker blant annet:

 • Brev som sen­des ved opp­star­ten av hvert kate­kese­år og and­re brev som må sen­des i løpet av kate­kese­året.
 • Under­vis­nings­ma­te­ria­ler (white­board tusj, penn, bøker, skrive­sa­ker, etc.) og mate­ria­ler til kate­ke­sen (eks­tra utstyr som pledd, stoff, iso­por­ku­ler)
 • Pynt og gaver til sere­mo­ni­ene (for fer­mings­kan­di­da­ter)
 • Som­mer­av­slut­ning
 • Even­tu­el­le eks­kur­sjo­ner og over­nat­tin­ger
 • Med­lem­skap i Nor­ges unge kato­lik­ker (si ifra der­som du ikke øns­ker å være med­lem av NUK)

Beta­ler alle hver sin del av kate­ke­sen får vi til enda fle­re mor­som­me akti­vi­te­ter og kan­skje kan vi ser­ve­re noe smått (eller stort) for bar­na under kate­kese­lør­da­ge­ne.

4. Må jeg levere dåpsattesten flere ganger?

Sva­ret er NEI. Du skal kun leve­re dåps­at­tes­ten til kate­kese­bar­net én gang. Etter det­te er bar­net regist­rert hos oss og vi har fast bevis på at bar­net er døpt og kan der­for mot­ta de sakra­men­te­ne de har krav på. Det er regist­re­rin­gen av bar­net for det kom­men­de kate­kese­året som må gjen­nom­fø­res HVERT ÅR.

5. Hvorfor må man ha mottatt første kommunion før fermingens sakrament?

Akku­rat som et van­lig stu­die må man ha full­ført 2.klasse for å gå i 3.klasse, eller bestå alle eva­lu­e­rin­ger før man går opp til eksa­men. I den katols­ke kir­ke har vi 7 sakra­men­ter. Dåp, botens sakra­ment, 1.kommunion/nattverden, fer­min­gens sakra­ment, ekte­skap, preste­viel­se og syke­sal­vin­gen — nogen lun­de i den rekke­føl­gen. I fer­min­gens sakra­ment mot­tar man den hel­li­ge Ånd i seg. Du for­ny­er dåps­pak­ten din, som dine for­eld­re og fad­de­re sa “ja” for deg da du ble døpt. Ved førs­te kom­mu­nion mot­tar du Kris­ti lege­me — det­te skjer igjen også under fer­min­gens sakra­ment. Du er nå klar til å si “ja” for deg selv, men må si “ja” til Kris­ti lege­me først.

6. Fermingskandidaten har ikke mottatt første kommunion, hva gjør jeg da?

Si ifra! Menig­he­ten invi­te­rer for­eld­re og fore­sat­te til møte angå­en­de eks­tra­or­di­nær 1.kommunion. Mot­ta­kel­sen vil skje under en høy­mes­se på søn­dag fra kl. 11:00–12:00.

Kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren fin­ner ut hvem som ikke har mot­tatt førs­te kom­mu­nion ved fra­vær av doku­men­ta­sjon.

7. Hva er dresskoden for mottakelsen av sakramentene?

Jen­ter ved førs­te kom­mu­nion og fer­min­gens sakra­ment

Hvit kjo­le som går over knær­ne og skuld­re. For skuld­re­ne kan et sjal være et alter­na­tiv. Sko­ene kan være både høye eller lave, etter­som hva man selv føler seg kom­for­ta­bel i, husk at du skal gå len­ge i dem og vises foran hele menig­he­ten. Unn­gå ster­ke far­ger og dype utrin­gin­ger. Nasjo­nal- og fest­drakt er også pas­sen­de.

Gut­ter ved førs­te kom­mu­nion og fer­min­gens sakra­ment

Dress med slips eller sløy­fe. Dres­sen kan være av mør­ke far­ger som for eksem­pel svart, grå eller marine­blå, eller hvit. Pas­sen­de dressko som føl­ger med. Unn­gå ster­ke far­ger. Nasjo­nal- og fest­drakt er også pas­sen­de.

8. Jeg har flere barn i katekesen, må jeg betale full pris på alle?

Sjekk pri­se­ne her. Kort sagt tren­ger du ikke det, du får søs­ken­ra­batt eller fami­lie­ra­batt.

9. Jeg har ikke mottatt invitasjon til katekeseåret, hvor finner jeg det?

Alt av skje­ma­er du skul­le tren­ge fin­ner du på den­ne nett­si­den. Du kan også fin­ne invi­ta­sjo­ne­ne fysisk ved inn­gan­gen til kir­ken (våpen­hu­set). Ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret hvis du ikke har mot­tatt invi­ta­sjon til kate­ke­sen innen juli.

Her fin­ner du brosjyrene/invitasjonen til klas­sen din digi­talt:

[Må opp­da­te­res hvert år]

10. Hva skjer dersom katekesebarnet overstiger fraværsgrensen?

Fra­værs­gren­sen er 3 under­vis­nings­da­ger. Det sen­des mail til for­eld­re og fore­sat­te etter 2 under­vis­nings­da­ger med fra­vær. For­eld­re, fore­sat­te og ele­ven blir til­kalt til et møte med sogne­pres­ten etter 3 under­vis­nings­da­ger hvor ele­ven ikke har møtt opp, det­te er spe­si­elt for ele­ver som skal mot­ta hel­li­ge sakra­men­ter. Der­som ele­ven fort­set­ter å være borte får ikke ele­ven gå opp til førs­te kom­mu­nion eller fer­min­gens sakra­ment, og de ute­blir under­vis­nin­ge­ne.

Det­te gjel­der også ved dår­lig opp­møte. Det blir opp­ført fra­vær ved for­sent­kom­ming opp­til en halv­time.

Kate­ke­sen skjer én gang i måne­den med opp­start i sep­tem­ber og avslut­tes med som­mer­av­slut­ning i juni. Det er alt­så 10 under­vis­nings­da­ger X 4 timer (noe anner­le­des for fer­mings­kan­di­da­te­ne). Der­for ber vi vok­sen­per­sone­ne hjem­me om å prio­ri­te­re kate­ke­sen. Lis­te over til­stede­væ­rel­se føres for hver under­vis­ning. Vi min­ner om at det er 2 års for­be­re­del­se til mot­ta­kel­sen av sakra­men­te­ne.

11. Hvorfor koster det ekstra for barn i 3. og 9. klasse

Pri­sen for 2. og 4.–8.klasse er 500kr. Pri­sen for fer­mings­kan­di­da­ter og førs­te kom­mu­ni­kan­ter er 1000kr, det­te er for­di en del av utgif­ten går til mate­ria­ler og pynt ved sel­ves­te sere­mo­ni­en til mot­ta­kel­sen av de hel­li­ge sakra­men­te­ne, som for eksem­pel musikk, tøy, gave til bis­ko­pen og bloms­ter. For førs­te kom­mu­ni­kan­te­ne er det spe­si­elt gaver og lys, mens fer­mings­kan­di­da­te­ne får Bibe­len og Youcat som gaver. I til­legg har fer­mings­kan­di­da­te­ne hel­ger og over­nat­tin­ger hvor vi står for mat og mate­ria­ler.

12. Barnet mitt er døpt i utlandet og jeg har ikke dåpsattesten i Norge, hva skal jeg gjøre?

Ta kon­takt med menig­he­ten hvor bar­net ditt ble døpt og si at de må sen­de en kopi av dåps­at­tes­ten. Ta kon­takt med kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren der­som du tren­ger hjelp med den­ne pro­ses­sen. Bar­net får ikke god­kjent regist­re­ring uten dåps­at­tes­ten.

13. Må alle faddere være katolikk?

Ja. Én fad­der må:

 1. Leve­re dåps­at­test og fer­mings­at­test.
 2. Hvis ikke det førs­te kra­vet blir opp­fylt, lager vi et løf­te der man skal lover at man er kato­likk og føres inn i org­sys der­som de bor i Oslo.
 3. Regist­re­re seg i org­sys der­som de bor i Nor­ge.

Håper du fant sva­ret på spørs­må­let ditt. Ikke? Send oss spørs­må­let ditt her:

Share