Ogłoszenia w j. polskim z 12 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. Przy­po­minamy, że „Wypo­min­ki” z Koron­ką do Bożego Miło­sierd­zia odma­wia­my we wszyst­kie piąt­ki list­o­pa­da po Mszy św. w j. pol­skim (godz.19.00) oraz we wszyst­kie nied­zie­le list­o­pa­da 20 min­ut przed Msza­mi święty­mi w j. pol­skim (godz. 9.00 i godz.13.00). Przy­po­minamy, że w 4 nied­zie­le mie­sią­ca nie ma Mszy św. o godz. 13.00 w j. pol­skim, gdyż wówczas sprawowana jest Msza św. w j. wiet­nam­skim.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:
w ponied­ziałek – wspom­ni­e­nie świętych: Bene­dyk­ta, Jana, Mate­usza, Izaa­ka i Krysty­na, pier­w­szych męczen­ników Pol­ski
w pią­tek – wspom­ni­e­nie św. Elż­bie­ty. W tym dniu od. godz. 18.30 moż­liwość spowied­zi w j. pol­skim. O godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim, a po niej Koron­ka do Bożego Miło­sierd­zia z „Wypo­min­ka­mi”
w sobotę – wspom­ni­e­nie bł. Karo­li­ny
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Rod­ziców dzieci uro­d­zo­nych w 2013 r., którzy chcie­li­by otrzy­mać Biblię dla dzieci w j. nor­weskim pro­si­my o doko­na­nie zapisu do 15 list­o­pa­da. Moż­na to uczy­nić wysyła­jąc dane dziecka na mei­la: Piotr.Gasior@katolsk.no. Wręcze­nie Biblii odbęd­zie się w przyszłą nied­zielę w cza­sie Mszy św. w j. pol­skim o godz. 13.00.

4. W dniach od 17 do 19 list­o­pa­da Pani psycho­log Agata Rusak ze Stowarzysze­nia Psycho­logów Chrześci­jań­skich, będ­zie prowad­zić w Oslo war­sz­ta­ty pt. „Kobi­eta z decyzja­mi”. Mają one na celu pomóc paniom w podej­mo­waniu właściwych, doj­rzałych decyzji. Wszel­kie szczegóły moż­na uzy­skać dzwo­niąc na nr tele­fonu: 45500016. Zapi­sy moż­na także doko­ny­wać przez adres email: rybczak@gmail.com Więcej szczegółów na pla­kacie pod tym linkiem.

5. Wolon­ta­ri­usze ofe­ru­jący pomoc rod­zi­com i opie­ku­nom dzieci i mło­d­zieży w Nor­we­gii roz­poczy­na­ją nowy pro­jekt: „Porady i wskazówki w j. pol­skim”. W związ­ku z tym Kuria die­cezjal­na w Oslo zap­rasza na otwar­te spot­ka­nie wszyst­kich zain­te­re­sowanych w naj­b­liższy czwar­tek na godz. 16.00 w budyn­ku Stor­tor­vet 10 (wejście od ul. Møl­ler­gata). Szczegółowy pro­gram pod linkiem “invi­ta­sjon”.

6. W tym roku nasza polska gru­pa jest odpowied­zial­na za przygo­towanie szop­ki na Boże Naro­d­ze­nie. Dlatego bard­zo proszę o pomoc w przygo­towaniu ele­men­tów potrzebnych do deko­racji szop­ki. Oso­by mające takie zdol­ności proszę o zgłosze­nie się do zakrys­tii.

7. Za tyd­zień po Mszy św. o godz. 9.00 zap­rasza­my na spot­ka­nie przy kawie. Oso­by, któ­re mogły­by od czasu do czasu upiec ciasto na nasze spot­ka­nia, proszę o taką infor­mację w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie.
(ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572).

8. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są także na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.

Share