Ogłoszenia z 1 kwietnia 2018 r. (Wielkanoc)

1. W przyszłym tygod­niu:

  • w ponied­ziałek – dru­gi dzień Świąt. Msza święta w j. pol­skim o godz. 9.00
  • w czwar­tek – z racji I czwart­ku mie­sią­ca proś­my w naszych mod­litwach o nowe powoła­nia kapłań­skie
  • w pią­tek – z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, a o godz. 19.00 Msza święta w j. pol­skim
  • w sobotę – z racji I sobo­ty mie­sią­ca zachę­ca­my do prak­ty­kowania nabo­żeństwa pięciu pier­w­szych sobót mie­sią­ca
  • w przyszłą nied­zielę – Święto Bożego Miło­sierd­zia. Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

2. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy zaan­gażowali się w Litur­gię Wiel­kiego Tygod­nia. Dzięku­ję:
– sza­farzom, LSO, mini­stran­tom
– czy­ta­jącym czy­ta­nia, śpiew­a­jącym psal­my, poma­ga­jącym w zor­ga­ni­zowaniu liturgii, dzi­siej­szej proce­sji
– P. Andrze­jowi i zespołowi
– P. Łukaszowi za pomoc w przygo­towaniu ciem­ni­cy i gro­bu.
Wszyst­kim za zaan­gażowanie i obec­ność przy Jezu­sie „Bóg zapłać”.

3. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

4. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.

5. Na koniec przyjmi­jcie świą­tecz­ne życze­nia. Niech Zmartwychw­stały Pan zaw­sze Wam bło­gosła­wi, obdarza zdrowiem, siła­mi w pracy i cod­zi­en­nych obowiąz­kach. Niech moc Jego zmartwychw­sta­nia towarzyszy Wam każdego dnia i daje poczu­cie, że z Nim może­my z nad­zie­ją spoglą­dać w przyszłość.

6. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są na bieżąco zarów­no na Face­bo­oku, jak i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.
ks. Piotr Gąsior (+47 925 44 572).

Share