Ogłoszenia z 1 lipca 2018 r. (13 niedziela zwykła B)

1. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia zachę­ca nas do oso­bis­tego bycia przy Jezu­sie. Chciej­my z taką wiarą towarzyszyć Jezusowi w naszym cod­zi­en­nym życiu.

2. W przyszłym tygod­niu:

we wtorek – święto św. Tomasza Apost­oła
w czwar­tek – z racji I czwart­ku módlmy się o nowe powoła­nia kapłań­skie i zakon­ne. W tym dniu bp Bernt w kate­drze św. Ola­fa sprawuje w tej int­en­cji Mszę św. o godz. 18.00
w pią­tek – bł. Marii Tere­sy Ledóchow­skiej. W tym dniu z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, a o godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim
w sobotę – z racji I sobo­ty mie­sią­ca zachę­cam do prak­ty­kowania pięciu pier­w­szych sobót mie­sią­ca
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Po wakacjach w naszej para­fii nas­tąpi zmiana ks. Pro­bo­sz­cza. Ks. Val­de­ma­ras Lis­ov­skis z powo­du obowiąz­ków dusz­pas­terskich w gru­pie litew­skiej wraca do dusz­pas­ter­stwa litew­skiego, a Pro­bo­sz­czem w naszej para­fii został miano­wany doty­chcza­sowy kape­lan ks. Bisu­pa, ks. Barath Villa­va­ray­en. Już dziś dzięku­ję ks. Pro­bo­sz­czowi za pomoc, szczegól­nie w spowied­zi. Po wakacjach będ­zie jesz­cze okazja do podziękowania w cza­sie Mszy świe­tej.

4. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej.

4. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share