Ogłoszenia z 10 czerwca 2018 r. (10 niedziela zwykła B)

1. Dziś 10 nied­zie­la zwykła, która w Ewan­ge­lii przy­po­mina nam, że wypeł­nia­jąc wolę Bożą potwierd­za­my, że chce­my być jak naj­b­liżej Jezusa.

2. W przyszłym tygod­niu:

w ponied­ziałek – św. Barnaby
w śro­dę – św. Antoniego z Pad­wy
w czwar­tek – bł. Michała Koza­la
w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim z nabo­żeństwem czer­wcow­ym o godz. 19. 00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Po Mszy świętej o godz. 9.00 spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my. Oso­by, któ­re mogły­by upiec ciasto na nasze spot­ka­nie, proszę o taką infor­mację w zakrys­tii. Będ­zie to nasze ostat­nie spot­ka­nie przy kawie przed wakacja­mi.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Zbliża się czas wakacji. Przed wyjaz­dem na urlop bard­zo proszę o obowiąz­kowe doko­na­nie zapisu na katechezę w now­ym roku szkol­nym i kateche­ty­cz­nym. Przy tej okazji chciałem przy­pom­nieć, że w naszej para­fii katecheza w j. pol­skim jest prowad­zo­na raz w mie­siącu w sobo­ty od godz. 10.00 do godz. 13.00. Przygo­towanie do I Kom­u­nii świętej i do Bierz­mo­wania trwa dwa lata. Pier­w­szy rok przygo­towania do I Kom­u­nii roz­poczy­na się w kla­sie 2, a pier­w­szy rok przygo­towania do Bierz­mo­wania w kla­sie 8. Oprócz tego jest także prowad­zo­na katecheza dla chęt­nych od 4 do 7 kla­sy. Oso­by zain­te­re­sowane udziałem w kateche­zie proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii.

4. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

5. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share