Ogłoszenia z 10 grudnia 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać”:
• oso­bom prowad­zącym i zaan­gażowanym w orga­nizację katechez i przygo­towanie paczek na św. Mikoła­ja
• Panom, którzy wyko­na­li szop­kę i wszyst­kim, którzy dostar­czy­li potrzeb­ne do szop­ki rzeczy
• oso­bom, któ­re odnowiły usz­ko­d­zone figury do szop­ki.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:
w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Łucji
w czwar­tek – wspom­ni­e­nie św. Jana od Krzyża. W tym dniu o godz.18.30 odbęd­zie się w naszej para­fii przedświą­tecz­ny kon­cert z udziałem chóru dziecięcego i mło­d­zieżowego
w pią­tek – zap­rasza­my wszyst­kich, zwłasz­cza rod­ziców z dzieć­mi na Ror­a­ty w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.
Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li. Nato­mi­ast w Adwen­cie dodat­kowo w czwart­ki o godz. 7.00 w j. nor­weskim sprawowana jest także Msza święta ror­at­nia.

3. Oso­by prag­nące przy­jąć księd­za w ramach odwied­zin dusz­pas­terskich zwa­nych kolędą, proszone są o wpi­sa­nie się na listy znaj­du­jące się w zakrys­tii oraz na sto­li­ku w tyl­nej części kościoła. Jeś­li ktoś może przy­jąć w god­zi­nach przed­połud­niow­ych to bard­zo proszę o zaz­nacze­nie tej infor­macji w uwa­gach. Jeś­li ktoś wyjeżdża do Pol­ski na Boże Naro­d­ze­nie i chciał­by odwied­zin dusz­pas­terskich po powrocie, to proszę także zapi­sać się przed wyjaz­dem i zaz­naczyć od kiedy jest moż­li­wa kolę­da. To bard­zo ułat­wi orga­nizację odwied­zin dusz­pas­terskich.

4. W Święto Trzech Kró­li (6 sty­cz­nia 2018 r.) para­fia zap­rasza dzieci z rod­zi­ca­mi na świę­towanie tego dnia od godz. 14.00 do godz. 16.30. Rod­zice chcący wziąć udział ze swo­i­mi dzieć­mi w tym pro­gram­ie proszeni są o zapis. Moż­na to uczy­nić przez stronę interne­tową para­fii.

5. W przyszłą nied­zielę po Mszy świętej o godz. 9.00 zap­rasza­my na spot­ka­nie przy kawie. Oso­by, któ­re mogły­by od czasu do czasu upiec ciasto na nasze spot­ka­nia, proszę o taką infor­mację w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie (ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572).

Rów­nież w przyszłą nied­zielę w sali para­fia­l­nej przy para­fii św. Ola­fa orga­ni­zowane jest spot­ka­nie wigi­lij­ne. W imie­niu dusz­pas­terzy para­fii św. Ola­fa oraz P. Hanny Nico­lai­sen (tel. 47239712) orga­nizu­jącej to spot­ka­nie zaproszeni są także Polacy z inn­ych para­fii, ale wcześ­niej trze­ba zgło­sić swo­ją obec­ność. Szczegóły na ulot­kach przy wyjściu z kościoła.

6. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są na bieżąco zarów­no na Face­bo­oku, jak i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.

Share