Ogłoszenia z 11 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu:
w śro­dę – z racji „Środy Popiel­cow­ej”, roz­poczy­na­jącej czas Wiel­kiego Postu, na znak pokuty i nawróce­nia przyj­muje­my pop­iół na nasze głowy. W tym dniu w naszej para­fii Msze świę­te o godz. 16.30 w j. pol­skim, o godz. 18.00 w j. nor­weskim oraz o godz. 19.30 w j. tamil­skim Jest to dzień, w którym obowiązuje post ścisły, czy­li 3 posiłki, w tym jeden do syta (od 18 do 60 lat) i wstrze­mięź­liwość od posiłków mięs­nych (od 14 lat do śmier­ci). W Wiel­kim Poście Kościół zachę­ca do podjęcia postan­owień i wyrzeczeń. Żeby w tym pomóc pro­po­nuje­my podjęcie postan­owień w ramach tzw. „Zdrap­ki Wielko­post­nej”. Oso­by, któ­re rzeczy­wiście decydu­ją się na podjęcie wyrzeczeń pro­si­my o zabra­nie „Zdrap­ki Wielko­post­nej” umie­sz­czonej przy wyjściu z kościoła. Na każ­dy dzień Wiel­kiego Postu pod zdrap­ką ukry­te jest konk­ret­ne wyrzecze­nie. Przy­po­minamy, że jest także moż­liwość złoże­nia pis­emnej abs­ty­nen­cji od alko­holu i inn­ych uza­leż­nień w kan­ce­l­arii para­fia­l­nej. Więcej infor­macji moż­na uzy­skać w zakrys­tii czy też przez tele­fon
w czwar­tek – w para­fii św. Hall­var­da kolej­ne spot­ka­nie „Mężczyzn św. Józe­fa”. Tym razem po Mszy św. o godz. 18.00 kon­fe­ren­cja o poście, którą wygło­si pre­fekt WSD Tar­nów ks. Piotr Gawen­da. Szczegóły na pla­kacie przy wyjściu z kościoła
w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 20.00, a bez­pośred­nio po Mszy świętej „Dro­ga Krzyżowa”. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w sobotę – od godz. 10.00 kolej­ne katechezy w j. pol­skim kończące się Mszą św. o godz. 13.00. Na tę Msze świętą zap­rasza­my zwłasz­cza rod­ziców z dzieć­mi
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

W przyszłą nied­zielę po Mszy świętej o godz. 9.00 zap­rasza­my na spot­ka­nie przy kawie. Oso­by, któ­re mogły­by upiec ciasto na nasze spot­ka­nia, proszę o taką infor­mację w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

2. Za tyd­zień przeży­wa­my już I nied­zielę Wiel­kiego Postu. Ten szczegól­ny czas pokuty i nawróce­nia w Koście­le chce­my w naszej pol­skiej wspól­nocie roz­począć reko­lekcja­mi, któ­re potrwa­ją do środy. Poprowad­zi je wykła­dow­ca Pis­ma Świę­tego w WSD w Tar­nowie ks. Miro­sław Łanosz­ka.
Szczegółowy plan reko­lekcji z ks. Miro­sła­wem Łanosz­ką jest nas­tę­pu­jący:
Nied­zie­la – 18.02.2018 (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)
Ponied­ziałek – 19.02.2018 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)
Wtorek – 20.02.2018 (Godz. 18.30 Nabo­żeństwo pokut­ne z kaza­niem i moż­liwość Spowied­zi)
Śro­da – 21.02.2018 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich).

Przy tej okazji przy­po­minamy, że w okre­sie W. Postu Msza święta w j. pol­skim w piąt­ki będ­zie o godz. 20.00, bo zwycza­jem minio­nych lat po Mszy św. w j. nor­weskim odby­wa się Dro­ga Krzyżowa w j. tamil­skim. Chcie­li­byś­my także w każdą nied­zielę przed Mszą świętą śpiew­ać „Gorz­kie Żale”. Pro­si­my zatem oso­by, któ­re mogły­by poprowad­zić śpiew „Gorz­kich Żali” o zgłosze­nie się w zakrys­tii.

3. Zain­te­re­sowanym katechezą przed­małżeńską chciałem przy­pom­nieć, że w naszej para­fii taka katecheza w j. pol­skim będ­zie prowad­zo­na w Wiel­kim Poście. Pier­w­sza katecheza odbęd­zie się 1 mar­ca 2018 r. o godz. 19.00. Dla ori­en­ta­cji, ile osób będ­zie uczest­niczyło w tej kateche­zie, proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii po Mszy świętej.
Szczegółowy plan katechez przed­małżeń­skich:
1 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
8 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
9 mar­ca 2018 r. (pią­tek) – godz. 18.30
10 mar­ca 2018 r. (sobota) – godz. 19.00
14 mar­ca 2018 r. (śro­da) – godz. 19.00

4. Nowo­przy­byłym do Nor­we­gii przy­po­minamy o zare­je­strowaniu się w Koście­le kato­lickim. For­mu­larze są do ode­bra­nia przy wyjściu z kościoła. Moż­na to także uczy­nić przez stronę die­cezji, wypeł­nia­jąc elekt­ro­nicz­ny for­mu­larz umie­sz­czo­ny pod tym linkiem.

5. W czwar­tek 15 lutego o godz. 19.00 zap­rasza­my na kon­cert Bacha w wyko­na­niu aust­ra­lij­skiego piani­sty. Dob­row­ol­ne ofia­ry skła­da­ne przy tej okazji prze­kaza­ne będą w całości na fun­du­sz kościel­ny. Rów­nież dzi­siaj przy wyjściu z kościoła naszy­mi ofiara­mi do puszek wspiera­my ten fun­du­sz, mający na celu gro­mad­ze­nie środ­ków mate­rial­nych na zakup kościoła. „Bóg zapłać” za każ­da ofiarę na ten cel.

6. Na koniec ser­de­cz­nie dzięku­ję za gościn­ne przy­jęcie w cza­sie wizy­ty dusz­pas­ter­skiej. Za wszyst­kich, których odwied­ziłem w cza­sie „kolę­dy” będę sprawował Mszę świętą na zakończe­nie reko­lekcji w śro­dę 21.02.2018 r. o godz. 20.00.

7. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share