Ogłoszenia z 11 marca 2018 r.

1. W tych dniach w naszej para­fii gości­my P. dra hab. M. Guze­wicza. Dziękuje­my za wygłoszone nau­ki w ramach katechezy przed­małżeń­skiej oraz za kon­fe­ren­cje głoszone na dzi­siej­szych Mszach świętych.

Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy w minio­ny pią­tek i sobotę poświęci­li swój czas dla Pana Jezusa, uczest­nicząc w ado­racji Najświętszego Sakra­men­tu.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:

w ponied­ziałek – w cza­sie Mszy świętej o godz. 18.00 bp Bernt udzie­li posłu­gi lek­to­ra­tu Panu Bang z wiet­nam­skiej wspólno­ty. Ta posłu­ga to kolej­ny sto­pień na dro­d­ze do stałego dia­ko­na­tu
w czwar­tek – mija 5 lat od powsta­nia naszej para­fii. Uroczy­sty jubi­leusz będ­zie­my przeży­wać 1 maja, kiedy to była w tym koście­le sprawowana pier­w­sza Msza święta, ale wspo­mi­na­jąc dzień utworze­nia para­fii zap­rasza­my w czwar­tek na Mszę świętą w j. nor­weskim o godz. 18.00, a po Mszy świętej na kawę i ciasto. Przy tej okazji skła­dam podziękowanie Paniom, któ­re zgło­siły swo­ją chęć upiecze­nia cias­ta na to spot­ka­nie. Potrze­ba jesz­cze dwóch ciast na czwar­tek oraz dodat­kow­ych pięciu na nied­zielę, bo po Mszy o godz. 9.00 mamy także spot­ka­nie przy kawie. Oso­by mogące upiec cias­ta proszę o infor­mację w zakrys­tii albo tele­fo­nicz­nie. Za zaan­gażowanie już dziś ser­de­cz­nie dzięku­ję.
w pią­tek – Msza święta w j. pol­skim o godz. 20.00, a po niej „Dro­ga Krzyżowa”
w sobotę – od godz. 10.00 kolej­ne katechezy w j. pol­skim, kończące się Mszą św. o godz. 13.00, na którą zap­raszam rod­ziców z dzieć­mi
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Nowo­przy­byłym do Nor­we­gii przy­po­minamy o zare­je­strowaniu się w Koście­le kato­lickim. For­mu­larze są do ode­bra­nia przy wyjściu z kościoła. Moż­na to także uczy­nić przez stronę interne­tową die­cezji kli­ka­jąc w ten link.

4. W naj­b­liższy pią­tek o godz. 19.00 w kate­drze św. Ola­fa odbęd­zie się Msza święta za uczest­ników Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzyżow­ej.

5. Przed nami Święta Wiel­ka­noc­ne, któ­re pop­rzed­zone są Tri­du­um Paschal­nym. Litur­gia W. Czwart­ku i W. Piąt­ku będ­zie w j. pol­skim o godz. 13.00, a W. Sobo­ty o godz. 15.00. Nato­mi­ast w Wiel­ka­noc o godz. 8.00 pla­nowana jest proce­sja rezu­rekcyj­na z Mszą świętą. W związ­ku z tym raz jesz­cze ogrom­na proś­ba, aby oso­by zosta­jące w Oslo i mogące pomóc w tych dniach w czy­ta­nia­ch czy w śpiewie psal­mów zgło­siły się w zakrys­tii. Dzięku­ję tym, którzy już zgło­si­li swo­ją chęć czy­ta­nia. Wciąż jednak bra­kuje nam chęt­nych do śpiewu psal­mów.

6. W minio­nych latach ukazy­wał się „Infor­ma­tor kato­licki” w for­mie papierow­ej. Od jakiegoś czasu ten Infor­ma­tor przy­jął inną for­mę. Znaj­du­ję się na stro­nie interne­tow­ej die­cezji Oslo w posta­ci infor­macji i artykułów w j. pol­skim (www.katolsk.no). Zachę­ca­my do odwied­za­nia tej stro­ny. Gdy­by ktoś nie znał adresu to mini­stran­ci przy wyjściu z kościoła będą roz­da­wać kartecz­ki z tym adresem.

7. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją. Wciąż zachę­cam do zapisów na przy­jęcie figury MB do swoich mie­sz­kań.

8. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.

9. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.

Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share