Ogłoszenia z 12 sierpnia 2018 r. (19 niedziela B)

1. Pan Jezus w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii po raz kolej­ny zachę­ca nas do kar­mie­nia się Jego Ciałem, obi­ecu­jąc życie wiecz­ne.

2. W przyszłym tygod­niu:

we wtorek – św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go
w śro­dę – Uroczystość Wnie­bow­zięcia NMP. Msza św. w j. nor­weskim o godz. 18.00, a w j. pol­skim o godz. 19.30
w pią­tek – św. Jacka. W tym dniu Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy uczest­niczy­li w proce­sji maryjnej w minio­nym tygod­niu. Dziękuje­my także wszyst­kim, którzy upie­kli ciasto na spot­ka­nie przy kawie.

4. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

5. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share