Ogłoszenia z 13 maja 2018 r. (7 Niedziela Wielkanocna)

1. Dziś wspo­minamy pier­w­sze obja­wie­nia MB w Fati­mie. Przesła­nie Maryi z Fati­my jest wciąż aktual­ne. Dlatego skła­dam ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” kolej­nym oso­bom, któ­re w naszej wspól­nocie odpowia­da­ją na wezwa­nie MB Fatim­skiej, zapisu­jąc się na przy­jęcie Jej figury do swoich mie­sz­kań. Dzięku­ję także oso­bom, któ­re zapi­sały się do Róży Różańcow­ej. Mie­siąc maj w naszej pol­skiej tra­dy­cji wiąże się także ze śpiewem Lita­nii do MB. Zap­raszam zatem na nabo­żeństwa majowe w piąt­ki po Mszy św. w j. pol­skim. Zachę­cam także do cod­zien­nego odma­wia­nia czy śpiewu Lita­nii do MB w naszych rod­zi­nach.

2. W przyszłym tygod­niu:

  • w ponied­ziałek – św. Macie­ja, apost­oła
  • w śro­dę –  św. Andrze­ja Bobo­li
  • w czwar­tek –  święto naro­dowe w Nor­we­gii. Z tej okazji zap­rasza­my na Mszę św. w int­en­cji Nor­we­gii o godz. 18.00, a po Mszy świętej na spot­ka­nie przy gril­lu
  • w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim z nabo­żeństwem majow­ym o godz. 19. 00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
  • w przyszłą nied­zielę – Uroczystość Zesła­nia Ducha Świę­tego. Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Po Mszy świętej o godz. 9.00 spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my. Oso­by, któ­re mogły­by upiec ciasto na nasze spot­ka­nie, proszę o taką infor­mację w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Za dwa tygod­nie wybory do Rady Para­fia­l­nej. W gazet­ce para­fia­l­nej są infor­macje w j. nor­weskim o now­ych kan­dy­data­ch. Za tyd­zień ukaże się także infor­macja o kan­dy­dat­ce z naszej pol­skiej grupy. Niek­tórym człon­kom Rady Para­fia­l­nej jesz­cze nie zakończył się okres 4 lat dlatego będą kon­ty­nuować swo­ją posługę w Rad­zie. Wśród nich P. Łukasz Mąka, które­mu dzięku­ję za tą posługę. Z naszej wspólno­ty now­ym kan­dy­datem jest P. Agnie­sz­ka Turlej, której dzięku­ję za kan­dy­dowanie. Przy tej okazji skła­dam ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” P. Beacie Dąbrow­skiej za udział w Komitecie Wybor­czym.

4. Podob­nie jak w ubiegłych latach, Kato­lickie Stowarzysze­nie Mło­d­zieży w Nor­we­gii, zap­rasza na wakacyj­ne obo­zy let­nie dla dzieci i mło­d­zieży. Więcej infor­macji na pla­kacie przy wyjściu z kościoła oraz pod tym linkiem.

5. Nie­daw­no ukazała się stro­na na Face­bo­oku zawie­ra­ją­ca infor­macje o róż­nych wydarze­niach z Kościoła kato­lickiego w Nor­we­gii. Więcej szczegółów pod tym linkiem.

6. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

7. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

 

 

Share