Ogłoszenia z 14 października 2018 r. (28 niedziela zwykła B)

1. Przeży­wa­my mie­siąc paźd­zier­nik, który jest szczegól­nym mie­siącem mod­litwy różańcow­ej. Przy­po­mi­nam, że w j. pol­skim Róża­niec odma­wia­my w piąt­ki po Mszy świętej wieczornej oraz w nied­zie­le przed Mszą świętą poranną o godz. 8.30.

2. W liturgii przyszłego tygod­nia:
w ponied­ziałek – św. Tere­sy od Jezusa
we wtorek – św. Jad­wi­gi Ślą­skiej
w śro­dę – św. Ignacego Antiocheń­skiego
w czwar­tek – św. Łukasza Ewan­ge­listy
w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00, a po niej nabo­żeństwo różańcowe. Pół god­zi­ny przed Mszą świętą moż­liwość spowied­zi. W cza­sie Mszy świętej bło­gosła­wieństwo i wręcze­nie różańców dzieciom przygo­tow­u­jącym się do I Kom­u­nii Świętej i mło­d­zieży przygo­tow­u­jącej się do Bierz­mo­wania
w sobotę – św. Jana Kan­tego
w przyszłą nied­zielę – Świa­towy Dzień Misyj­ny. Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Po Mszy św. o godz. 9.00 zap­rasza­my na spot­ka­nie przy kawie. Oso­by mogące upiec ciasto bard­zo proszę o taką infor­mację czy to w zakrys­tii czy też tele­fo­nicz­nie. Przy tej okazji skła­dam ser­de­cz­ne podziękowanie za doty­chcza­sowe piecze­nie cias­ta i przygo­towanie kawy.

3. Raz jesz­cze skła­dam ser­de­cz­ne «Bóg zapłać» wszyst­kim, którzy w jaki­kol­wiek sposób zaan­gażowali się w uroczystość nawied­ze­nia relikwii. Dzięku­ję także wszyst­kim, którzy zaan­gażowali się w prowad­ze­nie i przygo­towanie katechezy w minioną sobotę.

4. 22 października2018 r. (ponied­ziałek) w para­fii św. Hall­var­da roz­pocz­nie się kurs przed­małżeń­ski, a 24 paźd­zier­ni­ka 2018 r. (śro­da) katecheza dla dorosłych, którzy nie przystąpi­li jesz­cze do Bierz­mo­wania. Zapi­sy u ks. Piotra Gwiżdża pod nr tel. + 47 477 47 952.

5. Zbliża się mie­siąc list­o­p­ad, który jest czasem szczegól­nej mod­litwy za zmarłych, zwanej „Wypo­min­ka­mi”. Ich sens opie­ra się na wierze w moc wspól­no­tow­ej mod­litwy Kościoła. Dlatego jeś­li ktoś chciał­by pro­sić o tę mod­litwę za bli­skich zmarłych to moż­na zabrać kart­ki wypo­min­kowe umie­sz­czone przy wyjściu z kościoła i wypi­sać zmarłych, za których będ­zie­my się mod­lić w list­o­pad­zie w piąt­ki po Mszy świętej wieczornej oraz w nied­zie­le przed Msza­mi święty­mi w j. pol­skim. Za tych zmarłych zosta­nie także odpra­wio­na Msza św. 2 list­o­pa­da (Dzień Zadu­sz­ny) o godz. 19.30. Bard­zo proszę o czy­tel­ne pis­mo. Kart­ki z wypo­min­ka­mi skła­da­my po Mszy świętej w zakrys­tii.

Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share