Ogłoszenia z 14 stycznia 2018 r.

1. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy wczoraj wzię­li udział we wspól­nym kolę­dowaniu. Szczegól­ne podziękowania skła­dam oso­bom, któ­re przygo­towały to spot­ka­nie.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:
w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Antoniego, opa­ta
w pią­tek – wspom­ni­e­nie św. Józe­fa Sebas­tia­na Pel­cza­ra. W tym dniu Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. W przyszłą nied­zielę po Mszy świętej o godz. 9.00 zap­rasza­my na spot­ka­nie przy kawie. Oso­by, któ­re mogły­by od czasu do czasu upiec ciasto na nasze spot­ka­nia, proszę o taką infor­mację w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie.

4. Wszyst­kich zain­te­re­sowanych katechezą przed­małżeńską chciałem poin­for­mo­wać, że w naszej para­fii taka katecheza w j. pol­skim będ­zie prowad­zo­na w Wiel­kim Poście. Pier­w­sza katecheza odbęd­zie się 1 mar­ca 2018 r. o godz. 19.00. Dla ori­en­ta­cji, ile osób będ­zie uczest­niczyło w tej kateche­zie, proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii po Mszy świętej.

Szczegółowy plan katechez przed­małżeń­skich:
1 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
8 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
9 mar­ca 2018 r. (pią­tek) – godz. 18.30
10 mar­ca 2018 r. (sobota) – godz. 19.00
14 mar­ca 2018 r. (śro­da) – godz. 19.00

5. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.
ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share