Ogłoszenia z 15 kwietnia 2018 r. (3 Niedziela Wielkanocna)

1. “Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy w Uroczystość Zwias­towania Pań­skiego podję­li zobowiąza­nie Duchow­ej Adopcji dziecka Poczę­tego. Dzięku­ję za to świa­dectwo tro­ski o lud­z­kie życie od chwili poczęcia.

2. W przyszłym tygod­niu:

  • w pią­tek –  Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
  • w sobotę –  od godz. 10.00 kolej­ne katechezy w j. pol­skim, kończące się Mszą św. o godz. 13.00, na którą zap­raszam rod­ziców z dzieć­mi
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Nato­mi­ast nie będ­zie Mszy św. o godz. 13.00, gdyż jest to 4 nied­zie­la mie­sią­ca i o tej god­zi­nie jest sprawowana Msza św. w j. wiet­nam­skim. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Dzi­siaj i w przyszłe nied­zie­le po Mszy świętej w sali św. Mate­usza odbęd­zie się kier­masz książek, fil­mów i płyt. Dochód ze sprze­daży to kolej­na «cegi­eł­ka» na gro­mad­ze­nie środ­ków mate­rial­nych na zakup kościoła. Zap­rasza­my i ser­de­cz­nie dziękuje­my za ofia­ry na ten cel.

4. W sobotę 12 maja 2018 r. Mszą św. o godz. 19.00 roz­poczy­na się kurs przed­małżeń­ski w para­fii św. Ola­fa. Zapi­sy u ks. Piotra Śled­zia (nr tel. 488 94 952). Ter­miny wszyst­kich spot­kań są nas­tę­pu­jące: 12.05.2018, 26.05.2018, 02.06.2018, 09.06.2018, 16.06.2018. 

5. W naj­b­liższym cza­sie cze­ka­ją nas róż­ne uroczystości:
29 kwiet­nia o godz. 13.00 I Kom­u­nia święta dzieci z naszej pol­skiej wspólno­ty
1 maja jubi­leusz 5-lecia naszej para­fii. Uroczys­ta Msza święta pod przewod­nictwem bpa Bern­ta odbęd­zie się o godz. 13.00, a po niej zap­rasza­my na kawę, ciasto i potrawy z inn­ych stron świa­ta. Nasza polska wspól­nota proszo­na jest o 10 ciast. Oso­by, któ­re mogły­by upiec ciasto na ten jubi­leusz, proszę o taką infor­mację w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie. Przy tej okazji dzięku­ję tym, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my
26 maja o godz. 11.00 Bierz­mo­wanie mło­d­zieży naszej para­fii.

6. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

7. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share