Ogłoszenia z 15 lipca 2018 r. (15 niedziela, Rok B)

1. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia przy­pom­niała nam o powoła­niu i rozesła­niu Dwu­nas­tu Apost­ołów. Miej­my w sobie tę wiarę, że i dziś Pan Jezus chce posyłać każdego z nas z Dob­rą Nowiną do świa­ta.

2. W przyszłym tygod­niu:

w ponied­ziałekNMP z Góry Kar­mel
w pią­tek – bł. Czesła­wa. W tym dniu Msza święta w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00. Nato­mi­ast nie będ­zie Mszy św. o godz. 13.00, gdyż jest to 4 nied­zie­la mie­sią­ca i o tej god­zi­nie jest sprawowana Msza św. w j. wiet­nam­skim. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. 23 lip­ca 2016 r. zmarł o. Krzysztof Wanat, który posłu­gi­wał w naszej para­fii. Za tyd­zień o godz. 9.00 zosta­nie odpra­wio­na Msza święta w 2 rocz­nicę śmier­ci. Oso­by uda­jące się na urlop proszę w tym dniu o mod­litwę i przy­jęcie Kom­u­nii świętej z int­en­cją proś­by o radość wieczną dla o. Krzysztofa.

4. Witam w naszej para­fii przy­byłych gości, a wszyst­kim wyjeżdża­jącym na urlop życzę spo­kojnego wypoczyn­ku.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share