Ogłoszenia z 15 października 2017 r.

1. Ser­de­cz­nie dzięku­ję za ofia­ry, któ­re dzi­siaj może­my złożyć przy wyjściu z kościoła jako wspar­cie dla zdol­nej mło­d­zieży z ubo­gich rod­zin w ramach «Dnia Papie­skiego».
Skła­dam ser­de­cz­ne «Bóg zapłać» wszyst­kim, którzy uczest­niczy­li w proce­sji i Różańcu na zakończe­nie Roku Fatim­skiego. Owocem duchow­ym tego jubi­leuszu jest trwa­jące nawied­ze­nie pobło­gosła­wionej figury. Zachę­ca­my także do tworze­nia Róż różańcow­ych. Oso­by prag­nące należeć do Róży oraz prag­nące przy­jąć Mary­ję w znaku figury na określo­ny tyd­zień proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii. Przez cały paźd­zier­nik w naszej para­fii Róża­niec w j. nor­weskim w każ­dy dzień o godz. 17.30. Nato­mi­ast w j. pol­skim w piąt­ki po Mszy św. o godz. 19.00. Przy tej okazji przy­po­mi­nam, że od paźd­zier­ni­ka w piąt­ki sprawowana jest dodat­kowa Msza święta w j. pol­skim zaw­sze o godz. 19.00, a pół god­zi­ny przed tą Mszą świętą moż­liwość spowied­zi w j. pol­skim. Nato­mi­ast od list­o­pa­da będ­zie także dodat­kowa Msza święta w j. pol­skim w nied­zie­le o godz. 13.00 poza 4 nied­zielą mie­sią­ca, kiedy to jest Msza święta w j. wiet­nam­skim. W związ­ku z tym wiel­ka proś­ba. Gdy­by była oso­ba gra­ją­ca na orga­nach to proszę o pomoc w ubo­ga­ca­niu grą i śpiewem także tej Mszy świętej.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:
w ponied­ziałek – wspom­ni­e­nie św. Jad­wi­gi Ślą­skiej
we wtorek – wspom­ni­e­nie św. Ignacego Antiocheń­skiego
w śro­dę – święto św. Łukasza Ewan­ge­listy
w czwar­tek – wspom­ni­e­nie bł. Jerzego Popiełusz­ki. W tym dniu kan­dy­daci zarów­no z pier­w­szego jak i z dru­giego roku przygo­towania do Bierz­mo­wania z wszyst­kich para­fii z Oslo zaproszeni są na Mszę św. z ks. Bis­kupem Bern­tem. Msza św. będ­zie w para­fii św. Hall­var­da o godz. 18.00
w pią­tek – wspom­ni­e­nie św. Jana Kan­tego. W tym dniu od godz. 18.30 moż­liwość spowied­zi w j. pol­skim, a o godz. 19.00 Msza św. i Róża­niec w j. pol­skim
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.00 w j. hisz­pań­skim. Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Przy­po­minamy, że 30 paźd­zier­ni­ka w para­fii św. Hall­var­da roz­poczy­na się kurs przed­małżeń­ski. Szczegóły w zakrys­tii. Nato­mi­ast w naszej para­fii taki kurs w j. pol­skim odbęd­zie się w W. Poście.

4. 25 paźd­zier­ni­ka (śro­da) w naszej para­fii odby­wa się jesi­en­ny dug­nad. W związ­ku z tym pro­si­my oso­by, któ­re w tym dniu nie pra­cu­ją do połud­nia, aby poświęci­li swój czas na pomoc w pracy na rzecz para­fii. Roz­poczy­na­my o godz. 10.00.

5. Zbliża się mie­siąc list­o­p­ad, który jest czasem szczegól­nej mod­litwy za zmarłych, zwanej „Wypo­min­ka­mi”. Ich sens opie­ra się na wierze w moc wspól­no­tow­ej mod­litwy Kościoła. Dlatego jeś­li ktoś chciał­by pro­sić o tę mod­litwę za bli­skich zmarłych to moż­na zabrać kart­ki wypo­min­kowe umie­sz­czone przy wyjściu z kościoła i wypi­sać zmarłych, za których będ­zie­my się mod­lić w list­o­pad­zie w piąt­ki po Mszy świętej wieczornej oraz w nied­zie­le przed Msza­mi święty­mi w j. pol­skim. Za tych zmarłych zosta­nie także odpra­wio­na Msza św. 2 list­o­pa­da o godz. 19.30. Pro­si­my o czy­tel­ne pis­mo. Kart­ki z wypo­min­ka­mi skła­da­my w zakrys­tii u księży.

6. Dziękuje­my tym, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my.

7. W spra­wach kan­ce­l­a­ryj­nych czy dusz­pas­terskich moż­na się uma­wiać dzwo­niąc na numer tele­fonu poda­ny na nor­we­skiej stro­nie para­fia­l­nej czy na Face­bo­oku.
Ks. Piotr Gąsior (numer tele­fonu: +47 925 44 572)

Share