Ogłoszenia z 16 września 2018 r. (24 niedziela B)

1. Litur­gia słowa dzi­siej­szej nied­zie­li przy­po­mina nam o tym, że pójście za Jezusem wiąże się z krzyżem. Jednak oso­bi­sta więź z Jezusem zaw­sze daje pew­ność, że w tym trud­zie nie jes­teś­my sami.

2. W przyszłym tygod­niu:

  • we wtorek – św. Sta­nisła­wa Kost­ki, patro­na pol­skiej mło­d­zieży
  • w czwar­tek – świętych Andrze­ja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
  • w pią­tek – św. Mate­usza. Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi. W pią­tek także dodat­kowa Msza św. o godz. 11.00 w j. nor­weskim, po której odbęd­zie się „dug­nad” przed wizy­ta­cją ks. bis­ku­pa. W związ­ku z tym pro­si­my oso­by, któ­re w tym dniu nie pra­cu­ją do połud­nia, aby poświęci­li swój czas na pomoc w pracy na rzecz para­fii
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Pod koniec Mszy świętej przy­będ­zie z poz­dro­wie­niem ks. bis­kup, który w przyszłą nied­zielę będ­zie wizy­tował naszą para­fię. Nato­mi­ast nie będ­zie Mszy św. o godz. 13.00, gdyż jest to 4 nied­zie­la mie­sią­ca i o tej god­zi­nie jest sprawowana Msza św. w j. wiet­nam­skim. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li. 

3. W naj­b­liższym cza­sie:

- 26 wrześ­nia 2018 r. (śro­da) w koście­le św. Hall­var­da roz­poczęcie katechezy dla dorosłych, którzy nie przystąpi­li jesz­cze do Sakra­men­tu Bierz­mo­wania. Zapi­sy u ks. Piotra Gwiżdża pod nr tel. + 47 477 47 952.

- od 28 do 30 wrześ­nia 2018 r. w para­fia św. Hall­var­da będ­zie gościć znanego reko­lekcjo­nistę o. Adama Szustaka. Szczegółowy pro­gram tych spot­kań  w gab­locie i na ulot­kach  przy wyjściu z kościoła

- 7 paźd­zier­ni­ka 2018 r. (nied­zie­la) nawied­ze­nie relikwii św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus i jej świętych rod­ziców: Lud­wika i Zelii Mar­tin. Chciej­my na to wydarze­nie przygo­tować się duchowo. Tyd­zień temu była okazja nabyć „Dzie­je duszy”. Gdy­by ktoś chciał je odsłuchać to moż­na to uczy­nić kli­ka­jąc w ten link. Zachę­cam także do ogląd­nięcia fil­mu o św. Tere­sie dostępnego pod tym linkiem. Pro­gram pere­gry­nacji moż­na ode­brać wycho­d­ząc z kościoła. O godz. 8.45 powi­ta­my relikwie i po wprowad­ze­niu do kościoła odbęd­zie się Msza św. w j. pol­skim. Po Mszy św. będ­zie moż­liwość ucałowania relikwii. Nas­tęp­nie będą Msze świę­te jak w każdą nied­zielę, z mały­mi wyjąt­ka­mi, a miano­wicie nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim o godz. 13.00, bo wówczas będ­zie Msza św. w j. wiet­nam­skim. Nie będ­zie także Mszy św. w j. hisz­pań­skim o godz. 19.30. Od godz. 21.00 roz­pocz­nie się noc­ne czu­wa­nie grup naro­dow­ych. Nasza polska gru­pa będ­zie miała czu­wa­nie od godz. 22.00 do godz. 23.00. Oprócz tego po pół­no­cy będ­zie pry­wat­ne czu­wa­nie, na któ­re pro­si­my się indy­wi­du­la­nie zapi­sy­wać. Rano o godz. 7.00 odbęd­zie się Msza św. na zakończe­nie nawied­ze­nia i pożeg­na­nie relikwii.

- 22 paźd­zier­ni­ka 2018 r. (ponied­ziałek) o godz. 19.00 w koście­le św. Hall­var­da roz­poczęcie się kursu przed­małżeń­skiego. Zap­rasza­my wszyst­kich, którzy w nie­da­le­kiej przyszłości prag­ną zawrzeć Sakra­men­tal­ny Zwią­zek Małżeń­ski. Zapi­sy u ks. Piotra Gwiżdża pod nr tel. + 47 477 47 952.

4. Przy wyjściu z kościoła od mini­stran­tów moż­na nabyć kolej­ną naklej­kę dla dzieci do nied­ziel­nej Ewan­ge­lii.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.

     Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share