Ogłoszenia z 17 czerwca 2018 r.

1. Dziś 11 nied­zie­la zwykła, która w ewan­ge­licznej przy­powieści o ziarn­ku gor­czy­cy przy­po­mina nam, że rozwój kró­lestwa Bożego może doko­nać się dzięki rzeczom małym czy­nio­nym z miłości do Boga. Wzo­rem takiej postawy jest św. Tere­sa od Dzieciąt­ka Jezus, która w relikwiach nawied­zi naszą para­fię 7 paźd­zier­ni­ka 2018 r. Jej duchow­ość nazy­wa­na jest „Małą Drogą”, a sama Tere­sa jest często nazy­wa­na Małą Tereską. Już dziś zapla­nuj­my sobie tak czas, aby uczest­niczyć w tym niezwykłym wydarze­niu.

2. W przyszłym tygod­niu:

w czwar­tek – św. Alo­j­zego Gon­zagi
w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim z nabo­żeństwem czer­wcow­ym o godz. 19. 00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w sobotę – o godz. 14.00 w kate­drze św. Ola­fa święce­nia kapłań­skie przyj­mie Jozef Otter­sen
w przyszłą nied­zielę – Uroczystość Naro­d­ze­nia św. Jana Chrz­ci­cie­la. Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00. Po Mszy świętej zmiana tajem­nic różańcow­ych. Nato­mi­ast nie będ­zie Mszy św. o godz. 13.00, gdyż jest to 4 nied­zie­la mie­sią­ca i o tej god­zi­nie jest sprawowana Msza św. w j. wiet­nam­skim. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Przed nami czas wakacji. Przed wyjaz­dem na urlop bard­zo proszę o obowiąz­kowe doko­na­nie zapisu na katechezę w now­ym roku szkol­nym i kateche­ty­cz­nym. Przy tej okazji chciałem przy­pom­nieć, że w naszej para­fii katecheza w j. pol­skim jest prowad­zo­na raz w mie­siącu w sobo­ty od godz. 10.00 do godz. 13.00. Przygo­towanie do I Kom­u­nii świętej i do Bierz­mo­wania trwa dwa lata. Pier­w­szy rok przygo­towania do I Kom­u­nii roz­poczy­na się w kla­sie 2, a pier­w­szy rok przygo­towania do Bierz­mo­wania w kla­sie 8. Oprócz tego jest także prowad­zo­na katecheza dla chęt­nych od 4 do 7 kla­sy. Oso­by zain­te­re­sowane udziałem w kateche­zie proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii.

4. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my. Rów­nocześ­nie przy­po­minamy, że nas­tęp­ne spot­ka­nie przy kawie będ­zie po wakacjach w 3 nied­zielę wrześ­nia.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją. Zachę­cam oso­by pozosta­jące w lipcu w Oslo do zapisu na na nawied­ze­nie figury MB Fatim­skiej.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share