Ogłoszenia z 17 grudnia 2017 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu:
w pią­tek – zap­rasza­my wszyst­kich, zwłasz­cza rod­ziców z dzieć­mi na Ror­a­ty w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w sobotę – o godz. 12.00 zbiór­ka mini­stran­tów. Nato­mi­ast od godz. 16.30 do godz. 18.00 zap­rasza­my na spowiedź przedświą­teczną
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Z tej racji, że w tym dniu wypa­da Wigi­lia Świąt Bożego Naro­d­ze­nia nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim o godz. 13.00, bo o tej god­zi­nie będ­zie Msza św. w j. nor­weskim dla dzieci. Ponad­to Msza święta nied­ziel­na o godz. 11.00 w j. nor­weskim.
Nato­mast Pas­ter­ki sprawowane będą w nas­tę­pu­jących god­zi­nach:
– w j. tamil­skim o godz. 17.00
– w j. angie­skim o godz. 19.00
w j. pol­skim o godz. 21.00
– w j. nor­weskim o godz. 23.00

2. Porzą­dek wszyst­kich Mszy świętych w Boże Naro­d­ze­nie będ­zie poda­ny w przyszłą nied­zielę. War­to zapa­miętać, że Msza święta w j. pol­skim w Boże Naro­d­ze­nie będ­zie tylko o godz. 9.00. Szczegółowy plan Mszy świętych w okre­sie świą­tecz­nym dostęp­ny jest także na stro­nie interne­tow­ej para­fii.

3. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” oso­bom poma­ga­jącym w przygo­towaniu szop­ki oraz Pani, która dostar­czyła sia­no. Dziękuje­my tym, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my.

4. W Święto Trzech Kró­li (6 sty­cz­nia 2018 r.) para­fia zap­rasza dzieci z rod­zi­ca­mi na świę­towanie tego dnia od godz. 14.00 do godz. 16.30. Rod­zice chcący wziąć udział ze swo­i­mi dzieć­mi w tym pro­gram­ie proszeni są o zapis. Moż­na to uczy­nić przez stronę interne­tową para­fii pod tym linkiem.

5. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są na bieżąco zarów­no na Face­bo­oku, jak i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.
ks. Piotr Gąsior (+47 925 44 572).

Share