Ogłoszenia z 18 lutego 2018 r.

1. Roz­poczy­na­my dziś czas wielko­post­nych reko­lekcji. Dziękuje­my ks. Miro­sławowi za głoszone słowo Boże. Jutro i w śro­dę Msza św. w j. pol­skim z kaza­niem reko­lekcyj­nym o godz. 19.00. Nato­mi­ast we wtorek nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim. Tuż po Mszy św. w j. nor­weskim, czy­li o godz. 18.30 będ­zie nabo­żeństwo pokut­ne z kaza­niem i spowiedź reko­lekcyj­na. Porzą­dek reko­lekcji jest umie­sz­czo­ny na stro­nie para­fii. W śro­dę na zakończe­nie reko­lekcji w ramach skład­ki naszy­mi ofiara­mi wyraź­my wdzięcz­ność za wygłoszone reko­lekcje ks. Miro­sławowi.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:
w czwar­tek – Święto Kate­dry św. Piotra
w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 20.00, a bez­pośred­nio po Mszy świętej „Dro­ga Krzyżowa”. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Nato­mi­ast nie będ­zie Mszy św. o godz. 13.00, gdyż wówczas jest sprawowana Msza św. w j. wiet­nam­skim. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

W przyszłą nied­zielę od godz. 16.00 w sali przy koście­le św. Ola­fa w Oslo odbęd­zie się Dzień Myś­li Bra­ter­skiej prom­u­jący skau­ting i działal­ność Pol­skiego Har­cer­stwa w Nor­we­gii. Szczegóły na ulot­kach przy wyjściu z kościoła.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.
Przy tej okazji chcie­liś­my przy­pom­nieć, że w okre­sie W. Postu Msza święta w j. pol­skim w piąt­ki będ­zie o godz. 20.00, bo zwycza­jem minio­nych lat po Mszy św. w j. nor­weskim odby­wa się Dro­ga Krzyżowa w j. tamil­skim. Chcie­li­byś­my także w nied­zielę przed Mszą świętą śpiew­ać „Gorz­kie Żale”. Pro­si­my zatem oso­by, któ­re mogły­by poprowad­zić śpiew „Gorz­kich Żali” o zgłosze­nie się w zakrys­tii.

3. W ramach jał­muż­ny wielko­post­nej zachę­ca­my dzieci, a także inn­ych do wzięcia ze sto­li­ka skar­bon­ki Cari­tas, do której może­my w tym cza­sie skła­dać w domu jał­mużnę, a na koniec W. Postu przy­nieść do kościoła. Ofia­ry z tego­rocznej akcji wielko­post­nej orga­ni­zowanej przez Cari­tas są prze­kaza­ne na zakup żyw­ności w kra­jach, gdzie lud­zie cier­pią głód.

4. Zain­te­re­sowanym katechezą przed­małżeńską chciałem przy­pom­nieć, że w naszej para­fii taka katecheza w j. pol­skim będ­zie prowad­zo­na w Wiel­kim Poście. Pier­w­sza katecheza odbęd­zie się 1 mar­ca 2018 r. o godz. 19.00. Dla ori­en­ta­cji, ile osób będ­zie uczest­niczyło w tej kateche­zie, proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii po Mszy świętej.
Szczegółowy plan katechez przed­małżeń­skich:
1 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
8 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
9 mar­ca 2018 r. (pią­tek) – godz. 18.30
10 mar­ca 2018 r. (sobota) – godz. 19.00
14 mar­ca 2018 r. (śro­da) – godz. 19.00

5. Nowo­przy­byłym do Nor­we­gii przy­po­minamy o zare­je­strowaniu się w Koście­le kato­lickim. For­mu­larze są do ode­bra­nia przy wyjściu z kościoła. Moż­na to także uczy­nić przez stronę die­cezji, wypeł­nia­jąc elekt­ro­nicz­ny for­mu­larz umie­sz­czo­ny pod tym linkiem.

6. W pią­tek 16 mar­ca o godz. 19.00 w kate­drze św. Ola­fa odbęd­zie się Msza święta za uczest­ników Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzyżow­ej. Zain­te­re­sowanych wzięciem udziału w EDK zap­rasza­my na spot­ka­nie z lide­rem EDK Oslo w przyszłą nied­zielę po Mszy świętej o godz. 9.00. Więcej szczegółów o EDK pod tym linkiem.

6. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share