Ogłoszenia z 18 marca 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu:

  • w ponied­ziałek – uroczystość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP
  • w pią­tek – Msza święta w j. pol­skim o godz. 20.00, a po niej „Dro­ga Krzyżowa”
  • w przyszłą nied­zielę (Nied­zie­la Pal­mo­wa) – Msza św. w j. pol­skim z poświęce­niem palm o godz. 9.00.Nato­mi­ast nie ma Mszy św. o godz. 13.00, bo jest to czwar­ta nied­zielą mie­sią­ca i o tej god­zi­nie jest sprawowana Msza św. w j. wiet­nam­skim. Przed Mszą świętą będ­zie moż­liwość naby­cia palm przy wejściu do kościoła. Przygo­towała je Pani, która ofia­ry skła­da­ne za te pal­my przez­nacza na dzieci potrze­bu­jące pomo­cy w Pol­sce.

Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

2. Przed nami Święta Wiel­ka­noc­ne, któ­re pop­rzed­zone są Tri­du­um Paschal­nym. Litur­gia W. Czwart­ku i W. Piąt­ku będ­zie w j. pol­skim o godz. 13.00, a Litur­gia W. Sobo­ty o godz. 15.00. W W. Sobotę poświęce­nie pokar­mów o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00. Dodat­kowo w W. Czwar­tek i W. Pią­tek nasza polska gru­pa zaproszo­na jest na czu­wa­nie od godz. 21.00 do godz. 22.00. Nato­mi­ast w Wiel­ka­noc o godz. 8.00 pla­nowana jest proce­sja rezu­rekcyj­na z Mszą świętą. W Wiel­ka­noc będ­zie także Msza święta w j. pol­skim o godz. 13.00. W ponied­ziałek wiel­ka­noc­ny Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. W związ­ku z tym raz jesz­cze ogrom­na proś­ba, aby oso­by zosta­jące w Oslo i mogące pomóc w tych dniach w liturgii zgło­siły się w zakrys­tii. Dzięku­ję tym, którzy już zgło­si­li swo­ją chęć czy­ta­nia. Wciąż jednak bra­kuje nam chęt­nych do śpiewu psal­mów, zwłasz­cza na W. Sobotę.

Szczegółowy pro­gram Liturgii Wiel­kiego Tygod­nia we wszyst­kich języ­kach umie­sz­czo­ny jest na stro­nie interne­tow­ej para­fii pod tym linkiem.

Spowiedź przedświą­tecz­na będ­zie w W. Ponied­ziałek od godz. 16.30 do godz. 19.30.

3. „Bóg zapłać” wszyst­kim oso­bom prowad­zącym i zaan­gażowanym w orga­nizację katechez w minioną sobotę. Dzięku­ję także wszyst­kim, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my.

4. Za niedługo odbędą się wybory do Rady Para­fia­l­nej. Oso­by z naszej pol­skiej wspólno­ty zain­te­re­sowane kan­dy­dowaniem do Rady Para­fia­l­nej zap­rasza­my na spot­ka­nie w przyszła nied­zielę. Po Mszy św. o godz. 9.00 P. Bea­ta Dąbrow­ska, która należy do Komi­te­ty Wybor­czego udzie­li wszel­kich szczegółów.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją. Wciąż zachę­cam do zapisów na przy­jęcie figury MB do swoich mie­sz­kań.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.

7. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.

Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share