Ogłoszenia z 19 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:
w ponied­ziałek – wspom­ni­e­nie św. Rafała Kali­now­skiego
we wtorek – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
we śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Cecy­lii
w pią­tek – wspom­ni­e­nie świętych męczen­ników Andrze­ja Dung-Lac i Towarzyszy. W tym dniu od. godz. 18.30 moż­liwość spowied­zi w j. pol­skim. O godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim, a po niej Koron­ka do Bożego Miło­sierd­zia z „Wypo­min­ka­mi”
w sobotę – od godz. 10.00 kole­je katechezy dla pol­skiej grupy
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Nato­mi­ast nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim o godz.13.00, bo jest to czwar­ta nied­zie­la mie­sią­ca, kiedy o tej god­zi­nie jest sprawowana Msza św. w j. wiet­nam­skim. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Oso­by prag­nące przy­jąć Mary­ję w znaku figury do swojego mie­sz­ka­nia oraz oso­by prag­nące należeć do Róży różańcow­ej proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie (ks. Piotr: +47 925 44 572).

4. Już za niedługo Adwent. Jest to szczegól­ny czas w Koście­le stąd chce­my go roz­począć reko­lekcja­mi. W naszej pol­skiej wspól­nocie te reko­lekcje będ­zie­my przeży­wać od pier­w­szej nied­zie­li Adwen­tu do środy. Poprowad­zi je cenio­ny reko­lekcjo­nis­ta o. Jan Wrób­lew­ski SVD.
Plan reko­lekcji jest dostęp­ny na ulot­kach, któ­re są do ode­bra­nia przy wyjściu z kościoła, a także na stro­nie naszej para­fii pod tym linkiem. Gorąco zachę­ca­my do udziału w reko­lekcjach.

5. Dziękuje­my tym, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my.

6. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są także na bieżąco zarów­no na Face­bo­oku, jak i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.

Share