Ogłoszenia z 19 sierpnia 2018 r. (20 niedziela B)

1. Ewan­ge­lia dzi­siej­szej nied­zie­li oży­wia w nas wiarę w prawd­ziwą obec­ność Jezusa w eucha­ry­sty­cz­nym chle­bie. Bądź­my zatem wdzięcz­ni Jezusowi, że jest z nami pod posta­cią chle­ba aż do skończe­nia świa­ta.

2. W przyszłym tygod­niu:

w ponied­ziałek– św. Ber­nar­da
we wtorek – św. Piusa X, papieża
w śro­dęNMP Królow­ej
w pią­tek – św. Bar­tło­mi­eja Apost­oła. W tym dniu Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w przyszłą nied­zielę – Uroczystość NMP Częstochow­skiej. Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Po Mszy świętej zmiana tajem­nic różańcow­ych. Nato­mi­ast nie będ­zie Mszy św. o godz. 13.00, gdyż jest to 4 nied­zie­la mie­sią­ca i o tej god­zi­nie jest sprawowana Msza św. w j. wiet­nam­skim. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Od czer­w­ca trwa­ją zapi­sy na katechezę w now­ym roku szkol­nym i kateche­ty­cz­nym. Do koń­ca sierp­nia jest ostat­nia szan­sa, aby zapi­sać dziecko na katechezę. Przy tej okazji chciałem poin­for­mo­wać, że w naszej para­fii katecheza w j. pol­skim jest prowad­zo­na raz w mie­siącu w sobo­ty od godz. 10.00 do godz. 13.00. Przygo­towanie do I Kom­u­nii świętej i do Bierz­mo­wania trwa dwa lata. Pier­w­szy rok przygo­towania do I Kom­u­nii roz­poczy­na się w kla­sie 2, a pier­w­szy rok przygo­towania do Bierz­mo­wania w kla­sie 8. Oprócz tego jest także prowad­zo­na katecheza dla chęt­nych od 4 do 7 kla­sy. Oso­by zain­te­re­sowane udziałem w kateche­zie proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii.

4. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy uczest­niczy­li w proce­sji maryjnej w minio­nym tygod­niu. Dziękuje­my także wszyst­kim, którzy upie­kli ciasto na spot­ka­nie przy kawie.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share