Ogłoszenia z 2 września 2018 r. (22 niedziela, Rok B)

1. Litur­gia słowa dzi­siej­szej nied­zie­li zwraca nam uwagę na prawd­ziwą reli­gij­ność, która opar­ta jest na miłości do Boga i bliźniego.

2. W przyszłym tygod­niu:

w ponied­ziałek– św. Grze­gorza Wiel­kiego
w czwar­tek – z racji I czwart­ku módlmy się o nowe powoła­nia kapłań­skie i zakon­ne
w pią­tek – z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, a o godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim
w sobotę – święto Naro­d­ze­nia NMP. Msza św. w j. pol­skim o godz. 10.00 w ramach Mszy świętej roz­poczy­na­jącej katechezy dla dzieci i mło­d­zieży
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Przy­po­minamy, że w naj­b­liższą sobotę Mszą świętą o godz. 10.00 roz­poczy­na się katecheza w j. pol­skim. Rod­ziców pro­si­my, aby przygo­towali dzieciom coś do zjed­ze­nia w cza­sie przer­wy międ­zy katecheza­mi. Dziękuje tym oso­bom, któ­re w tym roku będą poma­gały w kateche­zie. Jeś­li ktoś ma chęć i trochę doświad­cze­nia w pracy z dzieć­mi czy mło­d­zieżą to bard­zo też proszę o pomoc od czasu do czasu w ramach zastępstwa. Takie oso­by nie muszą mieć wyk­sz­tałce­nia teo­lo­gicznego, wys­tar­czy zna­jo­mość prawd wia­ry, która jest potrzebna do prze­kaza­nia dzieciom czy mło­d­zieży.

4. Na koniec chciałem przy­pom­nieć, że za tyd­zień w cza­sie Mszy św. o godz. 9.00 będ­zie­my dziękowali ks. Val­de­ma­ra­sowi za jego posługę w naszej para­fii. Po Mszy świętej zap­rasza­my na spot­ka­nie przy kawie, któ­re z tej okazji prze­nie­sie­my z 3 nied­zie­li mie­sią­ca. Dziś wita­my w naszej wspól­nocie nowego ks. pro­bo­sz­cza, ks. Bha­ratha oraz nowego ks. wika­ri­usza odpowied­zial­nego za dusz­pas­ter­stwo w gru­pie tamil­skiej, ks. Atpu. Żeg­na­my także doty­chcza­sowego wika­ri­usza i dusz­pas­terza grupy tamil­skiej ks. Jey­ant­ha­na.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne oso­by, któ­re w tym tygod­niu wyraziły prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców. Zachę­cam także, aby wycho­d­ząc z kościoła zabrać od mini­stran­tów ulot­ki z życiorysem św. Tere­sy i jej rod­ziców.

     Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share