Ogłoszenia z 20 maja 2018 r. (Niedziela Zesłania Ducha Świętego)

1. Dziś przeży­wa­my Uroczystość Zesła­nia Ducha Świę­tego, która kończy litur­gicz­ny okres wiel­ka­noc­ny. W tym dniu uwiel­bia­my Ducha Świę­tego, ale dziękuje­my także wszyst­kim oso­bom w naszej wspól­nocie, którzy otwie­ra­ją się na Jego natch­ni­e­nia. Wita­my w naszej wspól­nocie nowego orga­nistę P. Pawła, który dziś zastę­puje P. Rober­ta, a zazwyczaj będ­zie grał na Mszy świętej o godz. 13.00. Dzięku­ję wszyst­kim oso­bom, któ­re zapi­sały się do now­ej Róży MB Fatim­skiej. Uroczys­te bło­gosła­wieństwo now­ej Róży odbęd­zie się za tyd­zień w cza­sie Mszy św. o godz. 9.00.

2. W przyszłym tygod­niu:

  • w ponied­ziałek – Święto NMP Mat­ki Kościoła. Msza święta w j. pol­skim o godz. 9.00, a w j. nor­weskim o godz. 18.00
  • we worek –  św. Rity
  • w śro­dę –  Święto Jezusa Chry­stu­sa Najwyższego i Wiecznego Kapła­na
  • w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim z nabo­żeństwem majow­ym o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
  • w sobotę –  św. Fili­pa Nereusza. W tym dniu o godz. 11.00 Uroczystość Bierz­mo­wania w naszej para­fii. W Pol­sce ten dzień przeży­wa­ny jest jako Dzień Mat­ki. Pamiętaj­my zatem w mod­litwach o naszych mamach
  • w przyszłą nied­zielę – Uroczystość Trójcy Prze­na­jświętszej. Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Nato­mi­ast nie będ­zie Mszy św. o godz. 13.00, gdyż jest to 4 nied­zie­la mie­sią­ca i o tej god­zi­nie jest sprawowana Msza św. w j. wiet­nam­skim. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Za tyd­zień wybory do Rady Para­fia­l­nej. W gazet­ce para­fia­l­nej są infor­macje w j. nor­weskim o now­ych kan­dy­data­ch. Z naszej wspólno­ty now­ym kan­dy­datem jest P. Agnie­sz­ka Turlej, udzie­la­ją­ca się do tej pory w orga­ni­zowanie spot­ka­nia przy kawie. Moż­liwość gło­sowania będ­zie przed Msza­mi święty­mi i po Mszach świętych. Oso­ba odda­ją­ca głos otrzy­ma kar­tę do gło­sowania. Na kar­cie będ­zie czte­rech kan­dy­datów. Moż­na zag­ło­sować mak­sy­mal­nie na 3 kan­dy­datów. Głos może oddać każ­dy kto ukończył 15 rok życia, przy­jął sakra­ment Bierz­mo­wania i czuje się związa­ny z nasza para­fią.

4. W nied­zie­le 3 czer­w­ca będ­zie­my przeży­wać Uroczystość Bożego Ciała. Msza święta z udziałem wszyst­kich grup naro­dow­ych odbęd­zie się o godz. 11.00. Bez­pośred­nio po Mszy świętej proce­sja do czte­rech ołtarzy. Nasza polska wspól­nota będ­zie miała jeden z ołtarzy. Już dziś zap­rasza­my na tę Mszę świętą w stro­jach regio­nal­nych. Zap­rasza­my dzieci do sypa­nia kwia­tów i dzwo­ni­e­nia dzwon­ka­mi, a dzieci pier­w­szokom­unij­ne zap­rasza­my w stro­jach od I Kom­u­nii świętej.

5. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my. Dzięku­ję także wszyst­kim, którzy w minioną sobotę i przez cały rok angażowali się w katechezę. Przy tej okazji chciałem przy­pom­nieć, że w naszej para­fii katecheza w j. pol­skim jest prowad­zo­na raz w mie­siącu w sobo­ty od godz. 10.00 do godz. 13.00. Przygo­towanie do I Kom­u­nii świętej i do Bierz­mo­wania trwa dwa lata. Pier­w­szy rok przygo­towania do I Kom­u­nii roz­poczy­na się w kla­sie 2, a pier­w­szy rok przygo­towania do Bierz­mo­wania w kla­sie 8. Oprócz tego jest także prowad­zo­na katecheza dla chęt­nych od 4 do 7 kla­sy. Oso­by zain­te­re­sowane udziałem w kateche­zie bard­zo proszę o obowiąz­kowe doko­na­nie zapisu w zakrys­tii przed wyjaz­dem na wakacje.

6. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

7. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

 

Share