Ogłoszenia z 21 stycznia 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu:

  • w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Fran­cisz­ka Sale­zego
  • w czwar­tek – święto Nawróce­nia św. Pawła
  • w pią­tek – wspom­ni­e­nie świętych bis­kupów: Tymo­teusza i Tytu­sa. W tym dniu Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
  • w sobotę – od godz. 10.00 kolej­ne katechezy w j. pol­skim
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Nato­mi­ast nie będ­zie Mszy św. o godz. 13.00, gdyż wówczas jest sprawowana Msza św. w j. wiet­nam­skim. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

2. Wszyst­kich zain­te­re­sowanych katechezą przed­małżeńską chciałem poin­for­mo­wać, że w naszej para­fii taka katecheza w j. pol­skim będ­zie prowad­zo­na w Wiel­kim Poście. Pier­w­sza katecheza odbęd­zie się 1 mar­ca 2018 r. o godz. 19.00. Dla ori­en­ta­cji, ile osób będ­zie uczest­niczyło w tej kateche­zie, proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii po Mszy świętej.

Szczegółowy plan katechez przed­małżeń­skich:
1 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
8 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
9 mar­ca 2018 r. (pią­tek) – godz. 18.30
10 mar­ca 2018 r. (sobota) – godz. 19.00
14 mar­ca 2018 r. (śro­da) – godz. 19.00

Nato­mi­ast katecheza przed­małżeńs­ka w j. nor­weskim roz­poczy­na się pod koniec sty­cz­nia. Jeś­li ktoś pla­nuje małżeństwo z osobą nor­wesko­języ­czną to więcej szczegółów na ten temat moż­na uzy­skać w biurze para­fia­l­nym.

3. Nowo­przy­byłym do Nor­we­gii przy­po­minamy o zare­je­strowaniu się w Koście­le kato­lickim. For­mu­larze są do ode­bra­nia przy wyjściu z kościoła.

4. Od 11.10 do 19.10.2018 r. para­fia pla­nuje piel­grzym­kę do Zie­mi Świętej. Jest to piel­grzym­ka dla całej para­fii stąd przewod­nik będ­zie oprowad­zał w j. angi­el­skim. Całkowity koszt wyno­si ok. 15.000 kr. Oso­by zain­te­re­sowane muszą się zapi­sać w sty­cz­niu wpła­ca­jąc zalicz­kę 2.600 kr. Szczegóły moż­na uzy­skać dzwo­niąc do biu­ra para­fia­l­nego pod numer: 23681100.

5. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy tym, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my.

6. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.

    Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share