Ogłoszenia z 22 kwietnia 2018 r. (4 Niedziela Wielkanocna)

1. Przeży­wa­jąc dzi­siaj 55 Świa­towy Dzień Mod­litw o Powoła­nia módlmy się, aby nig­dy nie brakło w Koście­le pas­terzy na wzór Jezusa Dob­rego Pas­terza. Jezusowi Dobre­mu Pas­terzowi dziękuje­my także za now­ych mini­stran­tów w naszej wspól­nocie, którzy dziś do tej posłu­gi przy ołtarzu zosta­li przy­jęci i pobło­gosła­wie­ni.

2.
„Bóg zapłać” wszyst­kim oso­bom prowad­zącym i zaan­gażowanym w orga­nizację katechez w minioną sobotę.

3.
W przyszłym tygod­niu:
w ponied­ziałek – św. Wojcie­cha, jednego z głów­nych patro­nów Pol­ski
w śro­dę – św. Mar­ka, ewan­ge­listy
w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.
W cza­sie Mszy św. o godz. 13.00 Uroczystość I Kom­u­nii świętej dzieci z naszej pol­skiej wspólno­ty. Dzieci wraz z rod­zi­ca­mi zap­rasza­my w ponied­ziałek i czwar­tek na próbę o godz. 19.00, a w sobotę na spowiedź o godz. 15.00.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

4.
Dzi­siaj i w przyszłą nied­zielę po Mszy świętej w sali św. Mate­usza odbęd­zie się kier­masz książek, fil­mów i płyt. Dochód ze sprze­daży to kolej­na «cegi­eł­ka» na gro­mad­ze­nie środ­ków mate­rial­nych na zakup kościoła. Zap­rasza­my i ser­de­cz­nie dziękuje­my za ofia­ry na ten cel.

5.
W sobotę 12 maja 2018 r. Mszą św. o godz. 19.00 roz­poczy­na się kurs przed­małżeń­ski w para­fii św. Ola­fa. Zapi­sy u ks. Piotra Śled­zia (nr tel. 488 94 952). Ter­miny wszyst­kich spot­kań są nas­tę­pu­jące: 12.05.2018, 26.05.2018, 02.06.2018, 09.06.2018, 16.06.2018.

6. W naj­b­liższym cza­sie cze­ka­ją nas róż­ne uroczystości:
1 maja jubi­leusz 5-lecia naszej para­fii. Uroczys­ta Msza święta pod przewod­nictwem bpa Bern­ta odbęd­zie się o godz. 13.00, a po niej zap­rasza­my na kawę, ciasto i potrawy z inn­ych stron świa­ta. Nasza polska wspól­nota proszo­na jest o 10 ciast. Oso­by, któ­re mogły­by upiec ciasto na ten jubi­leusz, proszę o taką infor­mację w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie
3 maja Uroczystość NMP Królow­ej Pol­ski. Msza św. z Ojczyznę o godz. 19.30. Ser­de­cz­nie zap­rasza­my, zwłasz­cza że w tym roku przeży­w­my 100-lecie odzy­ska­nia nie­podległości przez Pol­skę
26 maja o godz. 11.00 Bierz­mo­wanie mło­d­zieży naszej para­fii.

7. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

8. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share