Ogłoszenia z 22 lipca 2018 r.

1. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia uka­zuje nam wiel­ką litość Jezusa, który pochyla się nad potrze­ba­mi lud­zi. Chciej­my i my uczest­niczyć w tej misji Jezusa będąc wraż­liwymi na inn­ych lud­zi.

2. W przyszłym tygod­niu:

w ponied­ziałek – św. Brygidy, patron­ki Euro­py
we wtorek – św. Kin­gi, dziewi­cy
w śro­dę – św. Jakuba i św. Krzysztofa. Św. Krzysztof jest patronem kier­ow­ców i z tej okazji za tyd­zień po Mszach świętych będ­zie poświęce­nie pojaz­dów. Przy wyjściu z kościoła będą roz­da­wa­ne bre­ko­li ze św. Krzyszto­fem. Ofiarą skła­daną przy tej okazji będ­zie­my mog­li wesprzeć para­fię w Buczaczu na Ukrai­nie, gdzie posłu­guje ksiądz z Pol­ski, ks. Dari­usz Piech­nik. Te ofia­ry będą przez­naczone jako „cegi­eł­ka” na odno­wie­nie kościoła. Już dziś skła­dam ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za waszą wraż­liwość i wspar­cie
w czwar­tek – świętych Joa­chi­ma i Anny, rod­ziców NMP
w pią­tek – Msza święta w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w przyszłą nied­zielę – uroczystość św. Ola­fa, głównego patro­na Nor­we­gii. Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. W sobotę 25 sierp­nia odbęd­zie się XXXIV piel­grzym­ka Polaków do Mat­ki Bożej w Maria­holm. Zachę­cam do piel­grzy­mo­wania. Spot­ka­nie orga­nizacyj­ne odbęd­zie się w sobotę 18 sierp­nia o godz. 19.00 w Domu Pol­skim na For­ne­bu. Szczegóły na ulot­kach przy wyjściu z kościoła.

     Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share