Ogłoszenia z 22 października 2017 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Misyj­ną roz­poczy­na­my w Koście­le Tyd­zień Misyj­ny. Pamiętaj­my zatem w tym tygod­niu w naszych mod­litwach o misjo­narzach i kra­jach misyj­nych. W tej int­en­cji ofiaruje­my w naj­b­liższy pią­tek mod­litwę różańcową w j. pol­skim. Przy­po­minamy, że przez cały paźd­zier­nik w naszej para­fii Róża­niec w j. nor­weskim w każ­dy dzień o godz. 17.30. Nato­mi­ast w j. pol­skim w piąt­ki po Mszy św. o godz. 19.00. Przy­po­minamy także, że od list­o­pa­da będ­zie dodat­kowa Msza święta w j. pol­skim w nied­zie­le o godz. 13.00 poza 4 nied­zielą mie­sią­ca, kiedy to jest Msza święta w j. wiet­nam­skim. W związ­ku z tym wiel­ka proś­ba. Gdy­by była oso­ba gra­ją­ca na orga­nach to proszę o pomoc w ubo­ga­ca­niu grą i śpiewem także tej Mszy świętej.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:
w śro­dę – od godz. 10.00 w naszej para­fii odby­wa się jesi­en­ny „dug­nad”. W związ­ku z tym pro­si­my oso­by, któ­re w tym dniu nie pra­cu­ją do połud­nia, aby poświęci­li swój czas na pomoc w pracy na rzecz para­fii
w pią­tek – o godz. 19.00 Msza św. i Róża­niec w j. pol­skim. Pół god­zi­ny przed Mszą św. moż­liwość spowied­zi w j. pol­skim
w sobotę – Święto Świętych Apost­ołów Szy­mo­na i Judy Tadeusza. W tym dniu od godz. 10.0 kolej­ne katechezy w j. pol­skim
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.00 w j. hisz­pań­skim. Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Przy­po­minamy, że 30 paźd­zier­ni­ka w para­fii św. Hall­var­da roz­poczy­na się kurs przed­małżeń­ski. Szczegóły w zakrys­tii. Nato­mi­ast w naszej para­fii taki kurs w j. pol­skim odbęd­zie się w W. Poście.
Nato­mi­ast w naj­b­liższy czwar­tek „Gru­pa Mężczyzn św. Józe­fa” z para­fii św. Hall­var­da zap­rasza wszyst­kich mężczyzn na otwar­te spot­ka­nie, któ­re poprowad­zi Paweł Zar­em­ba, były żoł­nierz zawo­dowy, bio­rący udział w naj­trud­niej­szych misjach. Spot­ka­nie roz­pocz­nie się Mszą św. o godz. 18.00 w koście­le św. Hall­var­da.

4. Od 1 do 8 list­o­pa­da istnie­je moż­liwość otrzy­ma­nia łaski odpustu zupełnego za zmarłych. Więcej na ten temat na stro­nie para­fii i na ulot­kach, któ­re będą roz­da­wali mini­stran­ci przy wyjściu z kościoła. Tam też umie­sz­czone są god­zi­ny Mszy świętych i mod­litwy z Wypo­min­ka­mi w tych dniach. Gdy­by ktoś chciał jesz­cze zapi­sać zmarłych, za których będ­zie­my się mod­lić na Wypo­min­kach to kart­ki są umie­sz­czone przy wyjściu z kościoła. Pro­si­my o czy­tel­ne pis­mo. Kart­ki z wypo­min­ka­mi skła­da­my w zakrys­tii u księży.

Share