Ogłoszenia z 23 września 2018 r. (25 niedziela B)

1. Jezus w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii przy­po­mina nam o posta­wie pokory i wza­jemnej służ­by. Chciej­my z taką wiarą i wraż­liwością przeży­wać nasze relacje z ludź­mi.

2. W przyszłym tygod­niu:

w czwar­tek – św. Win­centego a Pau­lo
w pią­tek – św. Wacła­wa. Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi. W pią­tek dodat­kowa Msza św. w j. nor­weskim o godz. 11.00
w sobotę – świętych Archa­ni­ołów Michała, Gab­rie­la i Rafała
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Po Mszy św. o godz. 9.00 zmiana tajem­nic różańcow­ych. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Chciałem złożyć ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” Panom, którzy w minio­ny pią­tek poma­ga­li w pracy na rzecz para­fii.

4. W naj­b­liższym cza­sie cze­ka­ją nas nas­tę­pu­jące wydarze­nia:

- 26 wrześ­nia 2018 r. (śro­da) w koście­le św. Hall­var­da roz­poczęcie katechezy dla dorosłych, którzy nie przystąpi­li jesz­cze do Sakra­men­tu Bierz­mo­wania. Zapi­sy u ks. Piotra Gwiżdża pod nr tel. + 47 477 47 952.

- od 28 do 30 wrześ­nia para­fia św. Hall­var­da będ­zie gościć znanego reko­lekcjo­nistę o. Adama Szustaka. Szczegółowy pro­gram spot­kań jest umie­sz­czo­ny w gab­locie.

- 7 paźd­zier­ni­ka 2018 r. (nied­zie­la) nawied­ze­nie relikwii św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus i jej świętych rod­ziców: Lud­wika i Zelii Mar­tin. O godz. 8.45 powi­ta­my relikwie i po wprowad­ze­niu do kościoła odbęd­zie się Msza św. w j. pol­skim. Po Mszy św. będ­zie moż­liwość ucałowania relikwii. Nas­tęp­nie będą Msze świę­te jak w każdą nied­zielę, z mały­mi wyjąt­ka­mi, a miano­wicie nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim o godz. 13.00, bo wówczas będ­zie Msza św. w j. wiet­nam­skim. Nie będ­zie także Mszy św. w j. hisz­pań­skim o godz. 19.30. Od godz. 21.00 roz­pocz­nie się noc­ne czu­wa­nie grup naro­dow­ych. Nasza polska gru­pa będ­zie miała czu­wa­nie od godz. 22.00 do godz. 23.00. Oprócz tego po pół­no­cy będ­zie pry­wat­ne czu­wa­nie, na któ­re pro­si­my się indy­wi­du­la­nie zapi­sy­wać. Rano o godz. 7.00 odbęd­zie się Msza św. na zakończe­nie nawied­ze­nia i pożeg­na­nie relikwii.
W zawiąz­ku z pere­gry­nacją wiel­ka proś­ba o pomoc w kier­owaniu ruchem przy wjaz­dach na miejsca par­kin­gowe. Panów, którzy mog­li­by w tym pomóc proszę o taką infor­mację w zakrys­tii. Potrze­bu­je­my także dwóch osób do nocnego czu­wa­nia z naszej pol­skiej grupy, a także do dyżurów przy kawie po Mszy św. w j. pol­skim. Może dob­rze by było uwiecz­nić to wydarze­nie nie tylko na zdjęciach, ale nagry­wa­jąc film. Jeś­li ktoś dyspo­nuje sprzętem i mógł­by się tym zająć to będę bard­zo wdzięcz­ny.

- 22 paźd­zier­ni­ka 2018 r. (ponied­ziałek) o godz. 19.00 w koście­le św. Hall­var­da roz­poczęcie się kursu przed­małżeń­skiego. Zapi­sy u ks. Piotra Gwiżdża pod nr tel. + 47 477 47 952.

5. Przy wyjściu z kościoła od mini­stran­tów moż­na nabyć kolej­ną naklej­kę dla dzieci do nied­ziel­nej Ewan­ge­lii.

6. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

7. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.

Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share