Ogłoszenia z 24 czerwca 2018 r.

1. Dziś Uroczystość Naro­d­ze­nia św. Jana Chrz­ci­cie­la, ostat­niego proro­ka ST, który przygo­tował lud­zi na przy­jście Jezusa. Po Mszy świętej zmiana tajem­nic różańcow­ych.

2. W przyszłym tygod­niu:

w czwar­tek – św. Irene­usza
w pią­tek – Uroczystość świętych Apost­ołów Piotra i Pawła. W tym dniu z tej racji, że w liturgii jest uroczystość, która zno­si post, nie obowiązuje wstrze­mięź­liwość od pokar­mów mięs­nych. Msza św. w j. pol­skim o godz. 19. 00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w sobotę – pier­w­szych świętych męczen­ników Kościoła rzym­skiego
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

4. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców. Wcześ­niej jednak nas­tąpi bło­gosła­wieństwo krzyża, który zosta­nie zawie­szo­ny w sali św. Mate­usza. Przy tej okazji ser­de­cz­ne “Bóg zapłać” P. Krzyszto­fowi za wyko­na­nie tego krzyża.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share