Ogłoszenia z 24 grudnia 2017 r.

1. Dzi­siej­sza nied­zie­la roz­poczy­na Wigi­lię Uroczystości Bożego Naro­d­ze­nia. Przy­po­minamy, że Pas­ter­ka w j. pol­skim jest o godz. 21.00, a w j. nor­weskim o godz. 23.00. Zachę­ca­my, aby w tym wyjąt­kow­ym dniu zasia­da­jąc do wigi­lijnego stołu zachować pol­ski zwyczaj wspól­nej mod­litwy, czy­ta­nia Ewan­ge­lii św. Łukasza o Naro­d­ze­niu Jezusa, łama­nia się opłat­kiem oraz śpiewu kolęd.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:

  • w ponied­ziałek – Uroczystość Bożego Naro­d­ze­nia. Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00. Nato­mi­ast nie będ­zie Mszy św. o godz. 13.00, gdyż wówczas sprawowana będ­zie Msza św. w j. wiet­nam­skim. Ponad­to Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim oraz o godz. 19.00 w j. hisz­pań­skim
  • we wtorek – Święto św. Szcze­pa­na, pier­w­szego męczen­ni­ka (Dru­gi Dzień Świąt Bożego Naro­d­ze­nia). W tym dniu Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00, a w j. nor­weskim o godz. 11.00
  • we śro­dę – Święto św. Jana, apost­oła i ewan­ge­listy. Jest to dzień patro­na naszej para­fii, stąd może­my w tym dniu zyskać odpust zupeł­ny pod zwykły­mi warun­ka­mi (stan łaski uświę­ca­jącej, przy­jęcie Kom­u­nii Świętej, mod­litwa w int­en­cjach papieża np. „Ojcze nasz” oraz wyz­by­cie się przy­wiąza­nia do grzechu). Cała wspól­nota para­fia­l­na zaproszo­na jest w tym dniu na Mszę świętą w j. nor­weskim o godz.18.00
  • w czwar­tek – Święto świętych Mło­d­zi­anków
  • w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
  • w przyszłą nied­zielę – Święto Świętej Rod­zi­ny Jezusa, Maryi i Józe­fa. Msze świę­te w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.00 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

3. Szczegółowy plan wszyst­kich Mszy świętych w naszej para­fii jest dostęp­ny w gab­locie i na stro­nie para­fii pod tym linkiem.

4. W ramach Akcji Adwen­tow­ej przy wyjściu z kościoła ofiara­mi do puszek wspiera­my w tym roku oso­by potrze­bu­jące na Sri Lance. “Bóg zapłać” za każdą ofiarę na ten cel.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

Share