Ogłoszenia z 24 września 2017 r.

1. Dziękuje­my za ofia­ry, któ­re z racji przeży­wanej dziś “Nied­zie­li Caritasu” prze­ka­zuje­my na Cari­tas. Przy wyjściu do ode­bra­nia “Infor­ma­tor Kato­licki”.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:

  • w ponied­ziałek – bł. Wła­dysła­wa z Giel­niowa
  • w śro­dę – św. Win­centego a Pau­lo
  • w czwar­tek – św. Wacła­wa
  • w pią­tek – świętych Archa­ni­ołów: Michała, Gab­rie­la i Rafała
  • w sobotę – św. Hie­ro­ni­ma
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00.
    Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.00 w j. hisz­pań­skim. Pół god­zi­ny przed Mszą świętą w j. angi­el­skim i tamil­skim mod­litwa różańcowa w tych języ­kach. Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Przy­po­minamy, że w naj­b­liższą sobotę o godz. 10.00 roz­poczy­na się katecheza w j. pol­skim dla dzieci od 2 do 5 kla­sy oraz od 6 do 9 kla­sy. W ramach tej katechezy odby­wa się także przygo­towanie do I Kom­u­nii Świętej i do Bierz­mo­wania i trwa ono 2 lata. Bard­zo pro­si­my rod­ziców, którzy jesz­cze nie zapi­sa­li swoich dzieci o doko­na­nie zapisu po Mszy świętej w zakrys­tii.

4. Jako owoc kończącego się Roku Fatim­skiego chciej­my włączyć się w nawied­ze­nie figury MB Fatim­skiej. Miej­my w sobie tę wiarę, że przyj­mu­jąc pobło­gosła­wioną figurę i podej­mu­jąc mod­litwę różańcową naprawdę spo­ty­ka­my się z Mary­ją, która chce nawied­zać nasze mie­sz­ka­nia. Oso­by prag­nące przy­jąć Mary­ję w znaku figury na określo­ny tyd­zień proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii.

Ponad­to zap­rasza­my do włącze­nia się w inicja­ty­wę “Róża­niec do gra­nic”. Jej celem jest podjęcie ogólno­pol­skiej mod­litwy różańcow­ej przez oso­by zebra­ne wzdłuż gra­nic naszego kra­ju w int­en­cji Pol­ski i całego świa­ta. Przeds­ięw­zięcie będ­zie miało miej­sce 7 paźd­zier­ni­ka, w pier­w­szą sobotę mie­sią­ca, w święto Mat­ki Bożej Różańcow­ej i na zakończe­nie obcho­dów 100-lecia obja­wień fatim­skich. Więcej na ten temat moż­na przeczy­tać pod tym linkiem. Chce­my w tym dniu połączyć się z Pola­ka­mi z inn­ych para­fii w Oslo, aby czu­wać na mod­litwie. Roz­pocz­nie­my to czu­wa­nie Mszą św. w j. pol­skim o godz. 19.00 w para­fii św. Hall­var­da, a potem odmówimy Róża­niec. Ser­de­cz­nie zachę­ca­my do udziału. Ponad­to zap­raszam do tworze­nia Róż różańcow­ych przy naszej para­fii. Oso­by czu­jące natch­ni­e­nie proszę o zapi­sy w zakrys­tii.

5. Mło­d­zież zachę­ca­my do śpiewu w chórze mło­d­zieżow­ym, który swoim śpiewem ubo­gaca Msze świę­te w j. nor­weskim. Pró­by chóru odby­wa­ją się w czwart­ki o godz. 18.15. Zachę­ca­my także dzieci do śpiewu w chórze dziecięcym, który swoim śpiewem ubo­gaca Msze świętych w j. nor­weskim. Pró­by tego chóru odby­wa­ją się rów­nież w czwart­ki od godz. 17.00 do godz. 18.00.

6. W spra­wach kan­ce­l­a­ryj­nych czy dusz­pas­terskich moż­na się uma­wiać dzwo­niąc na numer tele­fonu poda­ny na nor­we­skiej stro­nie para­fia­l­nej czy na Face­bo­oku:
Ks. Piotr Gąsior (numer tele­fonu: +47 925 44 572).

Share