Ogłoszenia z 25 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu:
w czwar­tek – z racji I czwart­ku mie­sią­ca proś­my w naszych mod­litwach o nowe powoła­nia kapłań­skie
w pią­tek – z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, o godz. 20.00 Msza święta w j. pol­skim, a po niej „Dro­ga Krzyżowa”
w sobotę – z racji I sobo­ty mie­sią­ca zachę­ca­my do prak­ty­kowania nabo­żeństwa pięciu pier­w­szych sobót mie­sią­ca
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.
Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

2. Przy­po­minamy, że w okre­sie W. Postu Msza święta w j. pol­skim w piąt­ki będ­zie o godz. 20.00, bo zwycza­jem minio­nych lat po Mszy św. w j. nor­weskim odby­wa się Dro­ga Krzyżowa w j. tamil­skim. Chcie­li­byś­my także w nied­zielę przed Mszą świętą śpiew­ać „Gorz­kie Żale”. Pro­si­my zatem oso­by, któ­re mogły­by poprowad­zić śpiew „Gorz­kich Żali” o zgłosze­nie się w zakrys­tii.

3.
Zain­te­re­sowanym katechezą przed­małżeńską chciałem przy­pom­nieć, że w naszej para­fii taka katecheza w j. pol­skim roz­poczy­na się w naj­b­liższy czwar­tek o godz. 19.00.
Szczegółowy plan katechez przed­małżeń­skich:
1 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
8 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
9 mar­ca 2018 r. (pią­tek) – godz. 18.30
10 mar­ca 2018 r. (sobota) – godz. 19.00
14 mar­ca 2018 r. (śro­da) – godz. 19.00

4.
Nowo­przy­byłym do Nor­we­gii przy­po­minamy o zare­je­strowaniu się w Koście­le kato­lickim. For­mu­larze są do ode­bra­nia przy wyjściu z kościoła. Moż­na to także uczy­nić przez stronę interne­tową die­cezji.

5.
W pią­tek 16 mar­ca o godz. 19.00 w kate­drze św. Ola­fa odbęd­zie się Msza święta za uczest­ników Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzyżow­ej. Przy tej okazji zain­te­re­sowanych wzięciem udziału w EDK zap­rasza­my na spot­ka­nie z lide­rem EDK Oslo po Mszy świętej w sali św. Mate­usza. Szczegółowe infor­macje moż­na także uzy­skać dzwo­niąc na numer tele­fonu: 939 84 948. Więcej infor­macji o EDK pod tym linkiem.

6. Para­fia orga­nizuje kon­kurs na pro­jekt para­fia­l­nego kub­ka. Do wzięcia udziału w tym kon­kur­sie zaproszo­na jest nie tylko mło­d­zież. Pro­jekt trze­ba przesłać do 5 mar­ca. Szczegóły w zakrys­tii.

7. Od naj­b­liższego piąt­ku do sobo­ty orga­ni­zowane są reko­lekcje para­fia­l­ne w j. nor­weskim. Szczegółowy pro­gram w gazet­ce para­fia­l­nej.

8. Od piąt­ku 9 mar­ca do sobo­ty 10 mar­ca podej­mie­my po raz kolej­ny inicja­ty­wę „24 god­zi­ny dla Pana”. Zgod­nie z zachętą Papieża Fran­cisz­ka posta­raj­my się tak zor­ga­ni­zować swoje zajęcia, aby zna­leźć czas na oso­bi­stą ado­rację Najświętszego Sakra­men­tu w tych dniach. W naszej para­fii czu­wa­nie roz­pocz­nie się w pią­tek od godz. 13.00 i zakończy się w sobotę o godz.13.00.

9. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share