Ogłoszenia z 25 marca 2018 r. (Niedziela Palmowa)

1. Roz­poczę­liś­my Wiel­ki Tyd­zień. Niech ten czas będ­zie dla nas okazją do pogłę­bio­nej reflek­sji nad naszą wiarą i trwa­niem przy Chry­stu­sie.

2. W przyszłym tygod­niu:
w Wiel­ki Ponied­ziałek – spowiedź przedświą­tecz­na od godz. 16.30 do godz. 19.30
w Wiel­ki Wtorek – Msza św. w j. nor­weskim wyjąt­kowo o godz. 8.00 rano, gdyż wieczo­rem o godz. 18.00 w kate­drze św. Ola­fa będ­zie Msza św. z poświęce­niem ole­jów pod przewod­nictwem ks. bis­ku­pa, na którą zaproszeni są wszyscy kapła­ni
w Wiel­ki Czwar­tek – roz­poczy­na­my czas Tri­du­um Paschal­nego. Litur­gia W. Czwart­ku w j. pol­skim o godz. 13.00. W tym dniu nasza polska gru­pa ma czu­wa­nie przy ciem­ni­cy od godz. 21.00 do godz. 22.00
Litur­gia Wiel­kiego Piąt­ku – rów­nież o godz. 13.00. W tym dniu obwiązuje wstrze­mięź­liwości od pokar­mów mięs­nych, a także post ścisły pole­ga­jący na ogra­nicze­niu ilości jed­ze­nia do 3 posiłków. W tym dniu roz­poczy­na się także Nowen­na do Miło­sierd­zia Bożego. Zachę­ca­my do pry­watnego odma­wia­nia Now­en­ny. Jej treść będ­zie umie­sz­czo­na na stro­nie interne­tow­ej para­fii. Nato­mi­ast przed Litur­gią Wiel­kiego Piąt­ku zap­rasza­my na Drogę Krzyżową o godz. 12.30. Rów­nież w W. Pią­tek nasza polska gru­pa ma czu­wa­nie przy gro­bie Pań­skim od godz. 21.00 do godz. 22.00
w Wiel­ką Sobotę – poświęce­nie pokar­mów o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00. Nato­mi­ast Litur­gia Wigi­lii Paschal­nej w j. pol­skim o godz. 15.00. Po zakończo­nych obrzę­dach moż­liwość poświęce­nia pokar­mów dla tych, którzy mają nieco dalej do kościoła i chcą uczest­niczyć w Mszy św. Wigi­lii Paschal­nej.
w Nied­zielę Zmartwychw­sta­nia Pań­skiego – Msze świę­te w j. pol­skim o godz. 8.00 z proce­sją rezu­rekcyj­ną wokół kościoła oraz o godz. 13.00
w Ponied­ziałek Wiel­ka­noc­ny – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00.

Szczegółowy pro­gram Liturgii Wiel­kiego Tygod­nia i Świąt Wiel­ka­noc­nych we wszyst­kich języ­kach jest umie­sz­czo­ny w gab­locie i na stro­nie naszej para­fii pod tym linkiem.

3. Przy­po­minamy, że nie wol­no par­kować samocho­dów na par­kin­gu przy wię­zie­niu oraz że obowiązuje ruch jed­no­stron­ny wokół kościoła. Pro­si­my zatem objeżdżać kościół z pra­wej stro­ny. To znacz­nie ułat­wi wymi­anę samocho­dów na par­kin­gach.

4. W naszej para­fii trwa zbiór­ka książek, fil­mów i płyt. Moż­na je przy­nieść po każdej Mszy świętej do zakrys­tii. W nied­zielę 15.04 i 22.04 odbęd­zie się kier­masz, na którym będ­zie moż­na nabyć te rzeczy. Dochód ze sprze­daży to kolej­na «cegi­eł­ka» na gro­mad­ze­nie środ­ków mate­rial­nych na zakup kościoła.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.

7. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share