Ogłoszenia z 26 listopada 2017 r.

1. Przeży­wa­jąc dziś Nied­zielę Jezusa Chry­stu­sa Kró­la Wszechświa­ta, chce­my w łącz­ności z Kościołem w Pol­sce, odnowić ubiegło­rocz­ny Jubi­leuszowy Akt Przy­jęcia Jezusa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana.

2. Skła­dam ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu oraz za orga­nizację i prowad­ze­nie kolej­nych spot­kań kateche­ty­cz­nych.

3. W naj­b­liższym tygod­niu:
w czwar­tek – święto św. Andrze­ja, Apost­oła
w pią­tek – z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, a o godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim
w sobotę – I sobota mie­sią­ca stąd zachę­ca­my do prak­ty­kowania nabo­żeństwa pięciu pier­w­szych sobót mie­sią­ca
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

4. Oso­by prag­nące przy­jąć Mary­ję w znaku figury do swojego mie­sz­ka­nia oraz oso­by prag­nące należeć do Róży różańcow­ej proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie (ks. Piotr: +47 925 44 572).

5. Już za tyd­zień Adwent. Jest to szczegól­ny czas w Koście­le, stąd chce­my go roz­począć reko­lekcja­mi. W naszej pol­skiej wspól­nocie te reko­lekcje będ­zie­my przeży­wać od naj­b­liższej nied­zie­li do środy. Poprowad­zi je cenio­ny reko­lekcjo­nis­ta o. Jan Wrób­lew­ski SVD.
Szczegółowy plan reko­lekcji z o. Janem Wrób­lew­skim jest nas­tę­pu­jący:
Nied­zie­la – 03.12.2017 (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)
 Ponied­ziałek – 04.12.2017 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)
Wtorek – 05.12.2017 (Godz. 18.30 Nabo­żeństwo pokut­ne z kaza­niem i moż­liwość Spowied­zi)
Śro­da – 06.12.2017 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich).

Przy tej okazji chce­my poin­for­mo­wać, że w cza­sie Adwen­tu Msze świę­te ror­at­nie w j. nor­weskim będą się odby­wały w czwart­ki rano o godz. 7.00, a w j. pol­skim w piąt­ki o godz. 19.00.

6. Za tyd­zień po Mszy świętej o godz. 9.00 zap­rasza­my na spot­ka­nie przy kawie, któ­re wyjąt­kowo chce zor­ga­ni­zować mło­d­zież naszej para­fii. Kupu­jąc kawę czy ciasto wspiera­my w ten sposób inicja­ty­wy, któ­re w naszej para­fii podej­muje mło­d­zież. Przy­po­minamy, że nasza polska wspól­nota przygo­tow­uje te spot­ka­nia w 3 nied­zie­le mie­sią­ca.

7. W naj­b­liższym cza­sie:
— 8 grud­nia po wieczornej Mszy św. w j. nor­weskim Rada para­fia­l­na zap­rasza całą para­fię na corocz­ne spot­ka­nie.
— 9 grud­nia od godz. 14.00 do godz. 18.00 w szko­le św. Sunni­vy w ramach tego­rocznej Akcji Adwen­tow­ej odbędą się występy róż­nych zespołów, któ­re zaprez­en­tu­ją swoje talen­ty. Przy tej okazji odbęd­zie się zbiór­ka dla potrze­bu­jących na Sri Lance. W imie­niu orga­niza­torów ser­de­cz­nie zap­rasza­my.
— 14 grud­nia od godz.18.30 odbęd­zie się w naszej para­fii przedświą­tecz­ny kon­cert z udziałem chóru dziecięcego i mło­d­zieżowego. Wszyst­kich ser­de­cz­nie zap­rasza­my.

8. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są także na bieżąco zarów­no na Face­bo­oku, jak i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.

 

Share