Ogłoszenia z 26 sierpnia 2018 r. (NMP Częstochowskiej)

1. Przeży­wa­jąc dziś Uroczystość NMP Częstochow­skiej zawierzaj­my Maryi całą naszą Ojczyznę, wszyst­kich Polaków w Nor­we­gii, w Pol­sce i na całym świecie.

2. W przyszłym tygod­niu:

w ponied­ziałek– św. Moni­ki
we wtorek – św. Augus­ty­na
w śro­dę – męczeństwo św. Jana Chrz­ci­cie­la
w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w sobotę – z racji I sobo­ty mie­sią­ca zachę­cam do prak­ty­kowania pięciu pier­w­szych sobót mie­sią­ca św.
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Od czer­w­ca trwa­ją zapi­sy na katechezę w now­ym roku szkol­nym i kateche­ty­cz­nym. Do koń­ca sierp­nia jest ostat­nia szan­sa, aby zapi­sać dziecko na katechezę. Przy tej okazji chciałem poin­for­mo­wać, że w naszej para­fii katecheza w j. pol­skim jest prowad­zo­na raz w mie­siącu w sobo­ty od godz. 10.00 do godz. 13.00. Przygo­towanie do I Kom­u­nii świętej i do Bierz­mo­wania trwa dwa lata. Pier­w­szy rok przygo­towania do I Kom­u­nii roz­poczy­na się w kla­sie 2, a pier­w­szy rok przygo­towania do Bierz­mo­wania w kla­sie 8. Oprócz tego jest także prowad­zo­na katecheza dla chęt­nych od 4 do 7 kla­sy. Oso­by zain­te­re­sowane udziałem w kateche­zie proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii.

4. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

5. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share