Ogłoszenia z 27 maja 2018 r. (Uroczystość Trójcy Przenajświętszej)

1. Przeży­wa­jąc Uroczystość Trójcy Prze­na­jświętszej uwiel­bia­my dziś Boga w Trójcy jedynego. Temu Bogu w Trójcy jedyne­mu przez wsta­wien­nictwo Mat­ki Bożej zawierza­my dziś nowo powstałą różę MB Fatim­skiej, która bez­pośred­nio po Mszy świętej otrzy­ma pobło­gosła­wione różańce i dokona wpisu do Księ­gi Róż Różańcow­ych przy naszej para­fii. Int­en­cje dla Róż różańcow­ych na posz­czegól­ne mie­siące moż­na zna­leźć pod tym linkiem.
Dziś także wybory do Rady Para­fia­l­nej. Z naszej wspólno­ty now­ym kan­dy­datem jest P. Agnie­sz­ka Turlej, udzie­la­ją­ca się do tej pory w orga­ni­zowanie spot­ka­nia przy kawie. Wycho­d­ząc z kościoła proszę ode­brać kar­tę do gło­sowania. Na kar­cie jest czte­rech kan­dy­datów. Moż­na zag­ło­sować mak­sy­mal­nie na 3 kan­dy­datów. Głos może oddać każ­dy kto ukończył 15 rok życia, przy­jął sakra­ment Bierz­mo­wania i czuje się związa­ny z nasza para­fią.

2. W przyszłym tygod­niu:
we worek – św. Urszu­li Ledóchow­skiej
w czwar­tek – w Pol­sce Uroczystość Bożego Ciała, prze­noszo­na tutaj w Nor­we­gii na naj­b­liższą nied­zielę
w pią­tek – św. Jus­ty­na. W tym dniu z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, a o godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim.
1 czer­w­ca obcho­d­zo­ny jest jako Dzień Dziecka. Zap­raszam zatem na Mszę świętą i nabo­żeństwo czer­wcowe rod­ziców z dzieć­mi. Po Mszy św. dzieci będą mogły otrzy­mać spec­jal­ne bło­gosła­wieństwo
w przyszłą nied­zielę – Uroczystość Bożego Ciała. Msza święta z udziałem wszyst­kich grup naro­dow­ych odbęd­zie się o godz. 11.00. Bez­pośred­nio po Mszy świętej proce­sja do czte­rech ołtarzy. Nasza polska wspól­nota będ­zie miała w tym roku ostat­ni ołtarz. Zap­rasza­my na tę Mszę świętą w stro­jach regio­nal­nych. Zap­rasza­my dzieci do sypa­nia kwia­tów i dzwo­ni­e­nia dzwon­ka­mi, a dzieci pier­w­szokom­unij­ne zap­rasza­my w stro­jach od I Kom­u­nii świętej. Po wspól­nej Mszy świętej okazja do spot­ka­nia przy kawie i regio­nal­nych potra­wach. W związ­ku z tym proś­ba o upiecze­nie ciast na to spot­ka­nie oraz przygo­towanie pol­skich potraw. Oso­by, któ­re mogły­by upiec cias­ta czy przygo­tować jakąś potrawę proszę o taką infor­mację w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie. W Boże Ciało nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim. Nato­mi­ast oprócz wspól­nej Mszy św. o godz. 11.00 będ­zie także Msza św. w j. łaciń­skim o godz. 18.00.
Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. W sobotę 9 czer­w­ca para­fia orga­nizuje fes­t­yn na roz­poczęcie lata. O godz. 17.00 kon­cert chórów, o godz. 18.00 Msza św., a po Mszy świętej zap­rasza­my na gril­la.

4. Para­fia poszu­kuje oso­by do pracy z mło­d­zieżą i dzieć­mi. Szczegóły w gazet­ce para­fia­l­nej przy wyjściu z kościoła.

5. Zbliża się czas wakacji. Przed wyjaz­dem na urlop bard­zo proszę o obowiąz­kowe doko­na­nie zapisu na katechezę w now­ym roku szkol­nym i kateche­ty­cz­nym. Przy tej okazji chciałem przy­pom­nieć, że w naszej para­fii katecheza w j. pol­skim jest prowad­zo­na raz w mie­siącu w sobo­ty od godz. 10.00 do godz. 13.00. Przygo­towanie do I Kom­u­nii świętej i do Bierz­mo­wania trwa dwa lata. Pier­w­szy rok przygo­towania do I Kom­u­nii roz­poczy­na się w kla­sie 2, a pier­w­szy rok przygo­towania do Bierz­mo­wania w kla­sie 8. Oprócz tego jest także prowad­zo­na katecheza dla chęt­nych od 4 do 7 kla­sy. Oso­by zain­te­re­sowane udziałem w kateche­zie proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii.

6. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

7. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share