Ogłoszenia z 28 stycznia 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu:
w ponied­ziałek – o godz. 18.00 nie będ­zie Mszy świętej, lecz Litur­gia Słowa z Kom­u­nią Świętą, gdyż o tej samej god­zi­nie kapła­ni będą sprawowali Msze św. w kate­drze wraz z now­ym nun­c­juszem
w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Jana Bosko
w czwar­tek – z racji I czwart­ku mie­sią­ca proś­my w naszych mod­litwach o nowe powoła­nia kapłań­skie
w pią­tek – święto Ofiarowania Pań­skiego, któ­re przeży­wa­ne jest w Koście­le jako Dzień Życia Konse­krowanego. Pamiętaj­my zatem w tym dniu w naszych mod­litwach o oso­bach zakon­nych, któ­re poświęciły swoje życie Bogu. W tym dniu przy­pa­da także I pią­tek mie­sią­ca, więc mod­li­my się także za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, a Msza św. w j. pol­skim wyjąt­kowo z racji wypa­da­jącego święta o godz. 19.30. Chciałem także poin­for­mo­wać, że w okre­sie W. Postu Msza święta w j. pol­skim w piąt­ki będ­zie o godz. 20.00, bo zwycza­jem minio­nych lat po Mszy św. w j. nor­weskim odby­wa się Dro­ga Krzyżowa w j. tamil­skim.
w sobotę – I sobota mie­sią­ca, stąd zachę­ca­my do prak­ty­kowania nabo­żeństwa pięciu pier­w­szych sobót mie­sią­ca. W tym dniu o godz. 16.00 spot­ka­nie dla rod­ziców dzieci przyj­mu­jących w tym roku I Kom­u­nię św.
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.
Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

2. Wszyst­kich zain­te­re­sowanych katechezą przed­małżeńską chciałem poin­for­mo­wać, że w naszej para­fii taka katecheza w j. pol­skim będ­zie prowad­zo­na w Wiel­kim Poście. Pier­w­sza katecheza odbęd­zie się 1 mar­ca 2018 r. o godz. 19.00. Dla ori­en­ta­cji, ile osób będ­zie uczest­niczyło w tej kateche­zie, proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii po Mszy świętej.
Szczegółowy plan katechez przed­małżeń­skich:
1 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
8 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
9 mar­ca 2018 r. (pią­tek) – godz. 18.30
10 mar­ca 2018 r. (sobota) – godz. 19.00
14 mar­ca 2018 r. (śro­da) – godz. 19.00
Nato­mi­ast katecheza przed­małżeńs­ka w j. nor­weskim roz­poczy­na się pod koniec sty­cz­nia. Jeś­li ktoś pla­nuje małżeństwo z osobą nor­wesko­języ­czną to więcej szczegółów na ten temat moż­na uzy­skać w biurze para­fia­l­nym.

3. Nowo­przy­byłym do Nor­we­gii przy­po­minamy o zare­je­strowaniu się w Koście­le kato­lickim. For­mu­larze są do ode­bra­nia przy wyjściu z kościoła. Moż­na to także uczy­nić przez stronę die­cezji, wypeł­nia­jąc elekt­ro­nicz­ny for­mu­larz umie­sz­czo­ny pod tym linkiem.

4. Od 11.10 do 19.10.2018 r. para­fia pla­nuje piel­grzym­kę do Zie­mi Świętej. Jest to piel­grzym­ka dla całej para­fii stąd przewod­nik będ­zie oprowad­zał w j. angi­el­skim. Całkowity koszt wyno­si ok. 15.000 kr. Oso­by zain­te­re­sowane muszą się zapi­sać w sty­cz­niu wpła­ca­jąc zalicz­kę 2.600 kr. Szczegóły moż­na uzy­skać dzwo­niąc do biu­ra para­fia­l­nego pod numer: 23681100. Reje­stracja uczest­ników piel­grzym­ki roz­poczy­na się w ponied­ziałek 29 sty­cz­nia o godz. 14.00 pop­rzez stronę para­fii pod tym linkiem.

5. W czwar­tek 15 lutego o godz. 19.00 zap­rasza­my na kon­cert Bacha w wyko­na­niu aust­ra­lij­skiego piani­sty. Dob­row­ol­ne ofia­ry skła­da­ne przy tej okazji prze­kaza­ne będą w całości na fun­du­sz kościel­ny.

6. „Bóg zapłać” wszyst­kim oso­bom prowad­zącym i zaan­gażowanym w orga­nizację katechez w minioną sobotę.

7. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share