Ogłoszenia z 29 kwietnia 2018 r. (5 Niedziela Wielkanocna)

1. Dzi­siaj przeży­wa­my I Kom­u­nię Świętą dzieci z naszej pol­skiej wspólno­ty. Pamiętaj­my zatem w naszych mod­litwach o tych dzieciach, aby ich przy­jaźń z Jezusem była całe życie rozwija­na. Przy tej okazji chciałem ser­de­cz­nie podziękować P. Joan­nie za zaan­gażowanie w katechezę tych dzieci oraz P. Agnie­sz­ce, która w minio­nym roku prowad­ziła katechezy dla tej grupy. Dzięku­ję także P. Andrze­jowi za posługę organi­sty, sza­farzom, rod­zi­com i wszyst­kim zaan­gażowanym. Dzieci zap­raszam w tym tygod­niu w stro­jach pier­w­szokom­unij­nych na Mszę świętą w j. pol­skim w czwar­tek na godz. 19.30 oraz w I pią­tek na godz. 19.00.

2. W przyszłym tygod­niu:

  • we wtorek – jubi­leusz 5-lecia naszej para­fii. Uroczys­ta Msza święta pod przewod­nictwem bpa Bern­ta odbęd­zie się o godz. 13.00, a po niej zap­rasza­my na para­fia­l­ny fes­t­yn
  • w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Atana­zego
  • w czwar­tek –  Uroczystość NMP Królow­ej Pol­ski. W tym dniu zap­raszam na Mszę św. w int­en­cji ojczyz­ny o godz. 19.30
  • w pią­tek –  z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, a o godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim i nabo­żeństwo majowe. W tym dniu wspo­minamy także w liturgii św. Flo­ria­na
  • w sobotę –  z racji I sobo­ty zachę­ca­my do prak­ty­kowania pięciu pier­w­szych sobót mie­sią­ca
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Mie­siąc maj, który roz­poczy­na­my, w naszej pol­skiej tra­dy­cji wiąże się ze śpiewem Lita­nii do MB. Zap­rasza­my zatem na nabo­żeństwa majowe w piąt­ki po Mszy św. w j. pol­skim.

4. Dzi­siaj po raz ostat­ni po Mszy świętej w sali św. Mate­usza odbęd­zie się kier­masz książek, fil­mów i płyt. Dochód ze sprze­daży to kolej­na «cegi­eł­ka» na gro­mad­ze­nie środ­ków mate­rial­nych na zakup kościoła. Zap­rasza­my i ser­de­cz­nie dziękuje­my za ofia­ry na ten cel.

5. W sobotę 12 maja 2018 r. Mszą św. o godz. 19.00 roz­poczy­na się kurs przed­małżeń­ski w para­fii św. Ola­fa. Zapi­sy u ks. Piotra Śled­zia (nr tel. 488 94 952). Ter­miny wszyst­kich spot­kań są nas­tę­pu­jące: 12.05.2018, 26.05.2018, 02.06.2018, 09.06.2018, 16.06.2018.

6. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

7. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share