Ogłoszenia z 29 października 2017 r.

1. Kończąc „Tyd­zień Misyj­ny” skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za mod­litwę w int­en­cji misji oraz za ofia­ry złożone tyd­zień temu na skład­kę, a przez­naczone na dzieło misyj­ne. Dzięku­ję ser­de­cz­nie Pani z naszej pol­skiej grupy, która w minioną śro­dę uczest­niczyła w pracy na rzecz para­fii. Dzięku­ję także wszyst­kim zaan­gażowanym w orga­nizację katechezy w minioną sobotę. Przy­po­mi­nam, że od naj­b­liższej nied­zie­li będ­zie dodat­kowa Msza święta w j. pol­skim o godz. 13.00 poza 4 nied­zielą mie­sią­ca, kiedy to jest Msza święta w j. wiet­nam­skim. W związ­ku z tym wiel­ka proś­ba. Gdy­by była oso­ba gra­ją­ca na orga­nach to proszę o pomoc w ubo­ga­ca­niu grą i śpiewem także tej Mszy świętej.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:
we wtorek – od godz. 18.30 moż­liwość spowied­zi, która przy­wraca nam łaskę uświę­ca­jącą, będącą pier­w­szym warunkiem odpustu, który może­my od 1 do 8 list­o­pa­da ofiarować za zmarłych. Szczegóły związa­ne z odpusta­mi pod tym linkiem
w śro­dę – Uroczystość Wszyst­kich Świętych. O godz. 18.00 Msza św. w j. nor­weskim, a o godz. 19.30 Msza św. w j. pol­skim, a po niej Koron­ka do Bożego Miło­sierd­zia z “Wypo­min­ka­mi”
w czwar­tek – Wspom­ni­e­nie wszyst­kich wier­nych zmarłych, czy­li “Dzień Zadu­sz­ny”. O godz. 18.00 Msza św. w j. nor­weskim, a o godz. 19.30 Msza św. w j. pol­skim, a po niej Koron­ka do Bożego Miło­sierd­zia z “Wypo­min­ka­mi”
w pią­tek – z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, a o godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim, a po niej Koron­ka do Bożego Miło­sierd­zia z “Wypo­min­ka­mi”
w sobotę – wspom­ni­e­nie św. Karo­la Boro­meusza. W tym dniu I sobota mie­sią­ca stąd zachę­ca­my do prak­ty­kowania nabo­żeństwa pięciu pier­w­szych sobót mie­sią­ca. Na godz.12.00 zap­raszam na zbiór­kę mini­stran­tów i wszyst­kich, którzy chcie­li­by zostać mini­stran­ta­mi.
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Po tej Mszy świętej prze­jed­zie­my na cmen­tarz Alfa­set grav­lund i tam ok. 14.15 proce­sja z “Wypo­min­ka­mi” za zmarłych. Po tym linkiem znaj­duje się dokład­ny adres cmen­tarza. Nato­mi­ast w pozostałe nied­zie­le list­o­pa­da “Wypo­min­ki” z Koron­ką do Bożego Miło­sierd­zia 20 min­ut przed Mszą św. w j. pol­skim. Gdy­by ktoś chciał jesz­cze zapi­sać zmarłych, za których będ­zie­my się mod­lić na Wypo­min­kach to kart­ki są umie­sz­czone przy wyjściu z kościoła. Pro­si­my o czy­tel­ne pis­mo. Kart­ki z wypo­min­ka­mi skła­da­my w zakrys­tii u księży.

3. Rod­ziców dzieci uro­d­zo­nych w 2013 r., którzy chcie­li­by otrzy­mać Biblię dla dzieci w j. nor­weskim pro­si­my o doko­na­nie zapisu przez reje­strację pod tym linkiem. Wręcze­nie Biblii odbęd­zie się 19 list­o­pa­da w cza­sie Mszy św. nied­ziel­nej w j. pol­skim o godz. 13.00. Szczegóły w zakrys­tii.

4. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy z Mat­ką Bożą.

 

Share