Ogłoszenia z 3 czerwca 2018 r. (Uroczystość Bożego Ciała)

1. Przeży­wa­jąc Uroczystość Bożego Ciała uwiel­bia­my dziś Jezusa za dar Jego obec­ności pod posta­cia­mi chle­ba i wina. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy zaan­gażowali się w przeży­cie tego święta.
Dzięku­ję:
– P. Mari­ano­wi za wyko­na­nie ołtarza polowego, P. Beacie za przyst­roje­nie kwia­ta­mi
– sza­farzom, mini­stran­tom, zespołowi i wszyst­kim zaan­gażowanym w litur­gię
– wszyst­kim, którzy upie­kli ciasto i przygo­towali posiłki na wspól­ne spot­ka­nie po Mszy świętej
– wszyst­kim za udział w proce­sji i świa­dectwo wia­ry w obec­ność Jezusa w Eucha­rys­tii.

2. Chce­my poin­for­mo­wać, że w wyni­ku wyborów do Rady Para­fia­l­nej zostały wybra­ne 3 nowe oso­by: z naszej pol­skiej wspólno­ty P. Agnie­sz­ka Turlej oraz Bene­dikt Maria Huyn­cek i Mary Shar­mila Ladis­laus. «Bóg zapłać» wszyst­kim za udział w wybora­ch.

3. W przyszłym tygod­niu:
we worek – św. Boni­facego
w czwar­tek – z racji I czwart­ku mie­sią­ca pamiętaj­my w naszych mod­litwach o powoła­nych do kapłaństwa i módlmy się o nowe powoła­nia w Koście­le
w pią­tek – Uroczystość NSPJ. W tym dniu Msza św. w j. pol­skim jak o godz. 19.00.
w sobotę – wspom­ni­e­nie Nie­po­ka­la­nego Ser­ca NMP. W tym dniu para­fia orga­nizuje fes­t­yn na roz­poczęcie lata. O godz. 17.00 kon­cert chórów, o godz. 18.00 Msza św., a po Mszy świętej zap­rasza­my na gril­la.
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

4. Zbliża się czas wakacji. Przed wyjaz­dem na urlop bard­zo proszę o obowiąz­kowe doko­na­nie zapisu na katechezę w now­ym roku szkol­nym i kateche­ty­cz­nym. Przy tej okazji chciałem przy­pom­nieć, że w naszej para­fii katecheza w j. pol­skim jest prowad­zo­na raz w mie­siącu w sobo­ty od godz. 10.00 do godz. 13.00. Przygo­towanie do I Kom­u­nii świętej i do Bierz­mo­wania trwa dwa lata. Pier­w­szy rok przygo­towania do I Kom­u­nii roz­poczy­na się w kla­sie 2, a pier­w­szy rok przygo­towania do Bierz­mo­wania w kla­sie 8. Oprócz tego jest także prowad­zo­na katecheza dla chęt­nych od 4 do 7 kla­sy. Oso­by zain­te­re­sowane udziałem w kateche­zie proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share