Ogłoszenia z 3 grudnia 2017 r.

1. Roz­poczy­na­my dziś czas adwen­tow­ych reko­lekcji. Dziękuje­my o. Janowi za głoszone słowo Boże. W ponied­ziałek i w śro­dę Msza św. w j. pol­skim z kaza­niem reko­lekcyj­nym o godz. 19.00. Nato­mi­ast we wtorek nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim. Tuż po Mszy św. w j. nor­weskim, czy­li o godz. 18.30 będ­zie nabo­żeństwo pokut­ne z kaza­niem i spowiedź reko­lekcyj­na. Porzą­dek reko­lekcji jest umie­sz­czo­ny na stro­nie para­fii pod tym linkiem. W śro­dę na zakończe­nie reko­lekcji w ramach skład­ki naszy­mi ofiara­mi wyraź­my wdzięcz­ność za wygłoszone reko­lekcje o. Janowi.
Za tyd­zień będ­zie moż­na ode­brać pobło­gosła­wione opłat­ki. Ofia­ry są dow­ol­ne i przez­nacza­my je na potrze­by naszej para­fii.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:
w czwar­tek – wspom­ni­e­nie św. Ambrożego
w pią­tek – Uroczystość Nie­po­ka­la­nego Poczęcia NMP. W tym dniu z tej racji, że w liturgii jest uroczystość, która zno­si post, nie obowiązuje wstrze­mięź­liwość od pokar­mów mięs­nych. Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00
w sobotę – od godz. 10.00 kole­je katechezy dla pol­skiej grupy
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim. W cza­sie Mszy świętej o godz. 13.00 odbęd­zie się poświęce­nie książeczek dzieciom, któ­re w tym roku przystąpią do I Kom­u­nii Świętej.

Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. W cza­sie Adwen­tu Msze świę­te ror­at­nie w j. nor­weskim będą się odby­wały w czwart­ki rano o godz. 7.00, a w j. pol­skim w piąt­ki o godz. 19.00. Wyjąt­kiem jest naj­b­liższy pią­tek, bo wypa­da Uroczystość Nie­po­ka­la­nego Poczęcia NMP, która w liturgii ma pier­w­szeństwo przed Mszą ror­at­nią.

4. Oso­by prag­nące przy­jąć księd­za w ramach odwied­zin dusz­pas­terskich zwa­nych kolędą, proszone są o wpi­sa­nie się na listy znaj­du­jące się w zakrys­tii oraz na sto­li­ku w tyl­nej części kościoła.
Jeś­li ktoś może przy­jąć w god­zi­nach przed­połud­niow­ych to bard­zo proszę o zaz­nacze­nie tej infor­macji w uwa­gach. Jeś­li ktoś wyjeżdża do Pol­ski na Boże Naro­d­ze­nie i chciał­by odwied­zin dusz­pas­terskich po powrocie, to proszę także zapi­sać się przed wyjaz­dem i zaz­naczyć od kiedy jest moż­li­wa kolę­da. To bard­zo ułat­wi orga­nizację odwied­zin dusz­pas­terskich.

5. W naj­b­liższym cza­sie:
— 8 grud­nia po wieczornej Mszy św. w j. nor­weskim Rada para­fia­l­na zap­rasza całą para­fię na corocz­ne spot­ka­nie.
— 9 grud­nia od godz. 14.00 do godz. 18.00 w szko­le św. Sun­ni­ty w ramach tego­rocznej Akcji Adwen­tow­ej odbędą się występy róż­nych zespołów, któ­re zaprez­en­tu­ją swoje talen­ty.
W imie­niu orga­niza­torów ser­de­cz­nie zap­rasza­my
— 14 grud­nia od godz.18.30 odbęd­zie się w naszej para­fii przedświą­tecz­ny kon­cert z udziałem chóru dziecięcego i mło­d­zieżowego. Wszyst­kich ser­de­cz­nie zap­rasza­my
— 6 sty­cz­nia (w Święto trzech Kró­li) para­fia zap­rasza dzieci z rod­zi­ca­mi na świę­towanie tego dnia od godz. 14.00 do godz. 16.30. Rod­zice chcący wziąć udział ze swo­i­mi dzieć­mi w tym pro­gram­ie proszeni są o zapis. Moż­na to uczy­nić przez stronę interne­tową para­fii.

6. Po Mszy św. zap­rasza­my na spot­ka­nie przy kawie, któ­re wyjąt­kowo chce zor­ga­ni­zować mło­d­zież naszej para­fii.
Kupu­jąc kawę czy ciasto wspiera­my w ten sposób inicja­ty­wy, któ­re w naszej para­fii podej­muje mło­d­zież. Przy­po­minamy, że nasza polska wspól­nota przygo­tow­uje te spot­ka­nia w 3 nied­zie­le mie­sią­ca.

7. W ramach Akcji Adwen­tow­ej przy wyjściu z kościoła ofiara­mi do puszek wspiera­my w tym roku oso­by potrze­bu­jące na Sri Lance. “Bóg zapłać” za każdą ofiarę na ten cel.

8. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są na bieżąco zarów­no na Face­bo­oku, jak i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.

 

Share