Ogłoszenia z 30 września 2018 r. (26 niedziela B)

1. Jutro roz­poczy­na się mie­siąc paźd­zier­nik. W naszej tra­dy­cji kato­lickiej jest on szczegól­nie związa­ny z mod­litwą różańcową. Przy­po­mi­nam, żew naszej para­fii Róża­niec w j. nor­weskim jest w każ­dy dzień o godz. 17.30, a w paźd­zier­ni­ku dodat­kowo w j. pol­skim w piąt­ki po Mszy św. wieczornej. Zachę­cam także do uzu­peł­ni­e­nia kolejnej Róży różańcow­ej oraz do włącze­nia się w nawied­ze­nie figury MB Fatim­skiej.

2. W przyszłym tygod­niu od ponied­ziałku do środy nie będ­zie w naszym koście­le Mszy świętej, bo wszyscy kapła­ni uda­ją się na corocz­ne kapłań­skie spot­ka­nie z ks. bis­kupem w Maria­holm. Kościół jednak będ­zie otwar­ty od godz. 900 do godz. 19.00.

3. 22 października2018 r. (ponied­ziałek) o godz. 19.00 w koście­le św. Hall­var­da roz­poczęcie się kursu przed­małżeń­skiego. Zapi­sy u ks. Piotra Gwiżdża pod nr tel. + 47 477 47 952. W naszej para­fii taki kurs odbęd­zie się w W. Poście. Szczegóły w póź­niej­szym cza­sie.

4. W liturgii przyszłego tygod­nia:

  • w ponied­ziałek – św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus
  • we wtorek – świętych Aniołów Stróżów
  • w czwar­tek – św. Fran­cisz­ka z Asyżu. Z racji I czwart­ku mie­sią­ca zachę­cam do mod­litwy dziękczyn­nej za dar ustan­o­wie­nia Eucha­rys­tii oraz do proś­by o nowe powoła­nia kapłań­skie
  • w pią­tek – św. Faus­ty­ny Kowal­skiej. Z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 18.00 moż­liwość spowied­zi, a o godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim
  • w sobotę – z racji I sobo­ty mie­sią­ca zachę­cam do prak­ty­kowania pięciu pier­w­szych sobót. Nieste­ty w naj­b­liższą sobotę nie może­my mieć jesz­cze Mszy św. w j. pol­skim i ado­racji NS, poni­ew­aż po Mszy św. w j. nor­weskim będ­zie przygo­towanie do pere­gry­nacji relikwii. Zatem roz­pocz­nie­my od list­o­pa­da.
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim z racji nawied­ze­nia relikwii św. Tere­sy i jej rod­ziców tylko o godz. 9.00. Przy­po­mi­nam, że o godz. 8.45 przy­jed­zie spec­jal­ny samochód-kap­li­ca z relikwia­mi. Zatem proszę przy­jść nieco wcześ­niej i zgro­mad­zić się przed kościołem, abyś­my jako wspól­nota przy­wi­ta­li św. Teresę i jej rod­ziców, a nas­tęp­nie proce­syj­nie wesz­li do kościoła. Pod koniec Mszy świętej będ­zie obrzęd poświęce­nia róż, któ­re są sym­bo­lem łask, jakie może­my otrzy­mać za wsta­wien­nictwem św. Tere­sy. Bard­zo proszę przy­nieść ze sobą jed­ną różę, która będ­zie sym­bo­li­zowała łaskę, którą chce­my upro­sić dla sie­bie czy dla inn­ych.

Po każdej Mszy świętej będ­zie moż­liwość naby­cia pobło­gosła­wionego obra­zu św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus. Będ­zie także moż­na nabyć kawę i ciasto. Nasza polska gru­pa jest proszo­na o przygo­towanie kawy i cias­ta po Mszy św. o godz. 9.00. Panie, któ­re mogły­by upiec ciasto i zająć się przygo­towaniem kawy po Mszy świętej proszę o taką infor­mację.

5. Pona­wiam ser­de­czną prośbę o pomoc w kier­owaniu ruchem przy wjaz­dach na miejsca par­kin­gowe przed Mszą świętą o godz. 9.00. Potrze­bu­je­my także dwóch osób do nocnego czu­wa­nia z naszej pol­skiej grupy. Może dob­rze by było uwiecz­nić to wydarze­nie nie tylko na zdjęciach, ale nagry­wa­jąc film. Jeś­li ktoś dyspo­nuje sprzętem i mógł­by się tym zająć to będę bard­zo wdzięcz­ny.

6. Chciałem złożyć ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” Panu Mari­ano­wi za wyko­na­nie pode­stu pod relikwie, a Panu Kazi­mierzowi za trans­port mate­riałów na ten cel.

7. Przy wyjściu z kościoła od mini­stran­tów moż­na nabyć kolej­ną naklej­kę dla dzieci do nied­ziel­nej Ewan­ge­lii. 

8. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

9. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.

      Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share