Ogłoszenia z 31 grudnia 2017 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Świętej Rod­zi­ny kończy­my kolej­ny rok kalen­darzowy. Dzięku­jąc Bogu za wszel­kie dob­ro minionego roku, proś­my o bło­gosła­wieństwo na Nowy Rok 2018.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:

w ponied­ziałek – Uroczystość Mat­ki Bożej Rod­zi­ciel­ki (Nowy Rok). Msze świę­te w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim oraz o godz. 17.30 w j. tamil­skim
we wtorek – wspom­ni­e­nie świętych: Bazy­lego Wiel­kiego i Grze­gorza z Nazjan­zu
we śro­dę – wspom­ni­e­nie Najświętszego Imie­nia Jezus
w czwar­tek – z racji I czwart­ku mie­sią­ca proś­my w naszych mod­litwach o nowe powoła­nia kapłań­skie
w pią­tek – z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, a o godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim
w sobotę – Uroczystość Obja­wie­nia Pań­skiego (Święto Trzech Kró­li). Msza święta w j. nor­weskim o godz. 18.00, a w j. pol­skim o godz. 19.30. W cza­sie tej Mszy świętej poświęce­nie kre­dy, dla tych którzy przy­niosą ze sobą kredę do oznacze­nia domów. Zwycza­jem minio­nych lat zachę­ca­my także do naby­wa­nia nakle­jek na drzwi naszych domów. Ofia­ry za te naklej­ki przez­nacza­ne są w całości na Papie­skie Dzieło Misyj­ne Dzieci
w przyszłą nied­zielę – Święto Chrz­tu Pań­skiego, a także Święto Papie­skiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Msze świę­te w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00.

3. W sobotę 13 sty­cz­nia 2018 r. zap­rasza­my na wspól­ne kolę­dowanie w j. pol­skim. Roz­pocz­nie­my o godz. 16.00 w sali św. Mate­usza (tam, gdzie spo­ty­ka­my się przy kawie). Zachę­ca­my do pielęg­nowania tej pięknej tra­dy­cji wspól­nego śpiewu kolęd.

4. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są na bieżąco zarów­no na Face­bo­oku, jak i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.
ks. Piotr Gąsior (+47 925 44 572).

Share