Ogłoszenia z 4 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu:

  • w ponied­ziałek – wspom­ni­e­nie św. Aga­ty
  • we wtorek – wspom­ni­e­nie świętych męczen­ników: Pawła Miki i Towarzyszy
  • w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 19. 00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
  • w sobotę – wspom­ni­e­nie św. Schola­sty­ki. W tym dniu o godz. 10.00 spot­ka­nie dla rod­ziców mło­d­zieży przyj­mu­jącej w tym roku Sakra­ment Bierz­mo­wania. Rów­nież w sobotę o godz. 15.00 zbiór­ka mini­stran­tów
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

2. Już za niecałe dwa tygod­nie Wiel­ki Post. Jest to szczegól­ny czas w Koście­le, stąd chce­my go roz­począć reko­lekcja­mi. W naszej pol­skiej wspól­nocie te reko­lekcje będ­zie­my przeży­wać od I nied­zie­li W. Postu do środy. Poprowad­zi je wykła­dow­ca Pis­ma Świę­tego w WSD w Tar­nowie ks. Miro­sław Łanosz­ka.

Szczegółowy plan reko­lekcji z ks. Miro­sła­wem Łanosz­ką jest nas­tę­pu­jący:

  • Nied­zie­la – 18.02.2018 (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)
  • Ponied­ziałek – 19.02.2018 (Godz. 20.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)
  • Wtorek – 20.02.2018 (Godz. 18.30 Nabo­żeństwo pokut­ne z kaza­niem i moż­liwość Spowied­zi)
  • Śro­da – 21.02.2018 (Godz. 20.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich).

Przy tej okazji chcie­liś­my przy­pom­nieć, że w okre­sie W. Postu Msza święta w j. pol­skim w piąt­ki będ­zie o godz. 20.00, bo zwycza­jem minio­nych lat po Mszy św. w j. nor­weskim odby­wa się Dro­ga Krzyżowa w j. tamil­skim.

3. Zain­te­re­sowanym katechezą przed­małżeńską chciałem przy­pom­nieć, że w naszej para­fii taka katecheza w j. pol­skim będ­zie prowad­zo­na w Wiel­kim Poście. Pier­w­sza katecheza odbęd­zie się 1 mar­ca 2018 r. o godz. 19.00. Dla ori­en­ta­cji, ile osób będ­zie uczest­niczyło w tej kateche­zie, proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii po Mszy świętej.

Szczegółowy plan katechez przed­małżeń­skich:
1 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
8 mar­ca 2018 r. (czwar­tek) – godz. 19.00
9 mar­ca 2018 r. (pią­tek) – godz. 18.30
10 mar­ca 2018 r. (sobota) – godz. 19.00
14 mar­ca 2018 r. (śro­da) – godz. 19.00

4. Nowo­przy­byłym do Nor­we­gii przy­po­minamy o zare­je­strowaniu się w Koście­le kato­lickim. For­mu­larze są do ode­bra­nia przy wyjściu z kościoła. Moż­na to także uczy­nić przez stronę die­cezji, wypeł­nia­jąc elekt­ro­nicz­ny for­mu­larz umie­sz­czo­ny pod tym linkiem.

5. W czwar­tek 15 lutego o godz. 19.00 zap­rasza­my na kon­cert Bacha w wyko­na­niu aust­ra­lij­skiego piani­sty. Dob­row­ol­ne ofia­ry skła­da­ne przy tej okazji prze­kaza­ne będą w całości na fun­du­sz kościel­ny. Rów­nież w przyszłą nied­zielę ofiara­mi do puszek przy wyjściu z kościoła wspiera­my fun­du­sz kościel­ny przez­naczo­ny na zakup kościoła. Już dziś skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę na ten cel.

6. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” P. Mari­ano­wi i P. Łukaszowi za demon­taż szop­ki.

7. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.

    Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share