Ogłoszenia z 4 marca 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu:
w czwar­tek – z racji Dnia Kobi­et pamiętaj­my w naszych mod­litwach o wszyst­kich kobi­etach
w pią­tek – Msza święta w j. pol­skim o godz. 20.00, a po niej „Dro­ga Krzyżowa”. Przy­po­minamy, że od piąt­ku do sobo­ty podej­mie­my po raz kolej­ny inicja­ty­wę „24 god­zi­ny dla Pana”. Zgod­nie z zachętą papieża Fran­cisz­ka posta­raj­my się tak zor­ga­ni­zować swoje zajęcia, aby zna­leźć czas na oso­bi­stą ado­rację Najświętszego Sakra­men­tu w tych naj­b­liższych dniach. W naszej para­fii czu­wa­nie roz­pocz­nie się w pią­tek od godz. 13.00 i zakończy się w sobotę o godz.13.00. Pro­si­my bard­zo o zapi­sy zwłasz­cza na noc­ne czu­wa­nie. Lis­ta z wol­ny­mi god­zinami jest umie­sz­czo­na przy wyjściu z kościoła
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. W cza­sie tych Mszy świętych będ­zie­my gości­li w naszej wspól­nocie Pana dra hab. M. Guze­wicza, który wygło­si kon­fe­ren­cje dla małżon­ków. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

2. Nowo­przy­byłym do Nor­we­gii przy­po­minamy o zare­je­strowaniu się w Koście­le kato­lickim. For­mu­larze są do ode­bra­nia przy wyjściu z kościoła. Moż­na to także uczy­nić przez stronę interne­tową die­cezji.

3. W pią­tek 16 mar­ca o godz. 19.00 w kate­drze św. Ola­fa odbęd­zie się Msza święta za uczest­ników Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzyżow­ej. Szczegółowe infor­macje o EDK moż­na uzy­skać dzwo­niąc na numer tele­fonu: 939 84 948. Więcej infor­macji o EDK pod tym linkiem.

4. Przed nami Święta Wiel­ka­noc­ne, któ­re pop­rzed­zone są Tri­du­um Paschal­nym. Litur­gia W. Czwart­ku i W. Piąt­ku będ­zie w j. pol­skim o godz. 13.00, a W. Sobo­ty o godz. 15.00. Nato­mi­ast w Wiel­ka­noc o godz. 8.00 pla­nowana jest proce­sja rezu­rekcyj­na z Mszą świętą. W związ­ku z tym ogrom­na proś­ba, aby oso­by zosta­jące w Oslo i mogące pomóc w tych dniach w czy­ta­nia­ch czy w śpiewie psal­mów zgło­siły się w zakrys­tii.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją. Wciąż zachę­cam do zapisów na przy­jęcie figury MB do swoich mie­sz­kań.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.

7. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są w gazet­ce nied­ziel­nej oraz na Face­bo­oku i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.

Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share