Ogłoszenia z 5 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. Przy­po­minamy, że „Wypo­min­ki” z Koron­ką do Bożego Miło­sierd­zia odma­wia­my we wszyst­kie piąt­ki list­o­pa­da po Mszy św. w j. pol­skim (godz.19.00) oraz we wszyst­kie nied­zie­le list­o­pa­da 20 min­ut przed Msza­mi święty­mi w j. pol­skim (godz. 9.00 i godz.13.00), z wyjąt­kiem dzi­siej­szej nied­zie­li, gdyż dziś „Wypo­min­ki” będą w cza­sie proce­sji na cmen­tarzu ok. godz. 14.15.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:

  • w czwar­tek – święto Rocz­ni­cy poświęce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej
  • w pią­tek – wspom­ni­e­nie św. Leo­na Wiel­kiego. W tym dniu od. godz. 18.30 moż­liwość spowied­zi w j. pol­skim. O godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim, a po niej Koron­ka do Bożego Miło­sierd­zia z „Wypo­min­ka­mi”
  • w sobotę – wspom­ni­e­nie św. Mar­ci­na z Tours. W tym dniu obcho­d­zi­my 99 rocz­nicę odzy­ska­nia nie­podległości przez naszą ojczyznę. Z okazji naro­dowego święta zap­rasza­my na Mszę św. w int­en­cji ojczyz­ny na godz. 19.30. Będ­zie to rów­nocześ­nie Msza święta z nied­zie­li
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.00 w j. hisz­pań­skim. Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Rod­ziców dzieci uro­d­zo­nych w 2013 r., którzy chcie­li­by otrzy­mać Biblię dla dzieci w j. nor­weskim pro­si­my o doko­na­nie zapisu przez stronę interne­tową para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no (for­mu­larz reje­stracyj­ny moż­na zna­leźć w tytu­le: Utde­ling av barne­bi­bel 19. novem­ber). Wręcze­nie Biblii odbęd­zie się 19 list­o­pa­da w cza­sie Mszy św. nied­ziel­nej w j. pol­skim o godz. 13.00. Szczegóły w zakrys­tii.

4. W dniach od 17 do 19 list­o­pa­da Pani psycho­log Agata Rusak ze Stowarzysze­nia Psycho­logów Chrześci­jań­skich, będ­zie prowad­zić w Oslo war­sz­ta­ty pt. „Kobi­eta z decyzja­mi”. Mają one na celu pomóc paniom w podej­mo­waniu właściwych, doj­rzałych decyzji. Wszel­kie szczegóły na pla­kacie przy wyjściu z kościoła.

5. Oso­by prag­nące przy­jąć Mary­ję w znaku figury do swojego mie­sz­ka­nia oraz oso­by prag­nące należeć do Róży różańcow­ej proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie (ks. Piotr: +47 925 44 572).

6. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są także na bieżąco zarów­no na Face­bo­oku, jak i na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce: „Pol­ski”.

Share