Ogłoszenia z 5 sierpnia 2018 r. (18 niedziela zwykła B)

1. Ewan­ge­lia dzi­siej­szej nied­zie­li jest dla nas moc­nym przy­pom­ni­e­niem tro­ski o potrze­bie kar­mie­nia się Ciałem Chry­stu­sa, któ­re Jezus nazy­wa «chlebem życia».

2. W przyszłym tygod­niu:

w ponied­ziałek – Święto Prze­mie­ni­e­nia Pań­skiego
w śro­dę – św. Domi­ni­ka
w czwar­tek – św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzyża (Edyty Stein), patron­ki Euro­py
w pią­tek – św. Wawrzyń­ca, dia­kona i męczen­ni­ka. W tym dniu o godz. 18.00 odbęd­zie się w naszej para­fii Msza święta w j. nor­weskim na roz­poczęcie proce­sji z figurą MB. Dlatego w ten pią­tek wyjąt­kowo nie będ­zie Mszy świętej w j. pol­skim. Wszyscy jes­teś­my zaproszeni na Mszę św. w j. nor­weskim, po której odbęd­zie się spot­ka­nie przy kawie. Dzień póź­niej, podob­nie jak w minione lata, o godz. 16.00 z kościoła św. Hall­var­da idzie­my w proce­sji uli­ca­mi Oslo do kate­dry św. Ola­fa, gdzie kończy­my proce­sję Mszą św. o godz. 18.00. Ser­de­cz­nie zap­rasza­my do uczest­nictwa.
Nasza polska gru­pa proszo­na jest o upiecze­nie ciast na spot­ka­nie przy kawie. Jeś­li ktoś mógł­by upiec ciasto to bard­zo proszę o taką infor­mację.
w sobotę – św. Kla­ry, dziewi­cy
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

4. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share