Ogłoszenia z 6 maja 2018 r. (6 Niedziela Wielkanocna)

1. Mie­siąc maj, który przeży­wa­my jest mie­siącem związa­nym z Mat­ką Bożą. Może war­to pomyś­leć w tym mie­siącu o zapi­sa­niu się na przy­jęcie figury MB Fatim­skiej do swojego mie­sz­ka­nia, a także o utworze­niu Róży MB przy naszej para­fii. Oso­by czu­jące takie natch­ni­e­nie zap­raszam do zapisu w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie. Mie­siąc maj w naszej pol­skiej tra­dy­cji wiąże się także ze śpiewem Lita­nii do MB. Zap­raszam zatem na nabo­żeństwa majowe w piąt­ki po Mszy św. w j. pol­skim. Zachę­cam także do cod­zien­nego odma­wia­nia czy śpiewu Lita­nii do MB w naszych rod­zi­nach.

2. Ser­de­cz­nie dzięku­ję wszyst­kim oso­bom, któ­re zaan­gażowały się w przeży­cie jubi­leuszu naszej para­fii. „Bóg zapłać”:
— P. Ada­mo­wi za uczest­nictwo w komitecie jubi­leuszow­ym i wysiłek z tym związa­ny;
— zespołowi i due­towi za grę oraz śpiew w cza­sie liturgii i fes­t­ynu;
— P. Janowi za pomoc w rozłoże­niu namiotów;
— wszyst­kim, którzy upie­kli cias­ta;
— Paniom, któ­re zaj­mo­wały się sprze­dażą ciast;
— wszyst­kim, którzy uczest­niczy­li w tym jubi­leuszu.

3. W przyszłym tygod­niu:
we wtorek – św. Sta­nisła­wa, jednego z głów­nych patro­nów Pol­ski
w czwar­tek – Uroczystość Wnie­bow­stąpie­nia Pań­skiego. W tym dniu Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.30. Jest to święto obowiąz­kowe więc jeś­li nie musi­my pra­cować to pamiętaj­my, żeby zachować nied­ziel­ny cha­rak­ter tego dnia. W Pol­sce ta Uroczystość jest prze­noszo­na na nied­zielę, a tutaj z tego wzglę­du, że Kościół pro­testancki także świętuje wydarze­nie Wnie­bow­stąpie­nia mamy dzień wol­ny od pracy. Stąd świa­do­ma i dob­row­ol­na praca oraz opusz­cze­nie w tym dniu Mszy świętej jest grzechem ciężkim. W tym dniu I Kom­u­nia św. w j. nor­weskim o godz. 13.00 oraz wieczor­na Msza św. w j. nor­weskim o godz. 18.00
w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim z nabo­żeństwem majow­ym o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

4. W naj­b­liższą sobotę Mszą św. o godz. 19.00 roz­poczy­na się kurs przed­małżeń­ski w para­fii św. Ola­fa. Zapi­sy u ks. Piotra Śled­zia (nr tel. 488 94 952). Ter­miny wszyst­kich spot­kań są nas­tę­pu­jące: 12.05.2018, 26.05.2018, 02.06.2018, 09.06.2018, 16.06.2018.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share