Ogłoszenia z 7 stycznia 2018 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Chrz­tu Pań­skiego kończy­my w liturgii okres Bożego Naro­d­ze­nia. Jednak zgod­nie z naszą tra­dy­cją śpiew­a­my kolę­dy i mamy wyst­rój świą­tecz­ny do Ofiarowania Pań­skiego (2 lutego). Trwa­jąc w tym kli­macie zap­rasza­my 13 sty­cz­nia 2018 r. (w naj­b­liższą sobotę) na wspól­ne kolę­dowanie w j. pol­skim. Roz­pocz­nie­my o godz. 16.00 w sali św. Mate­usza (tam, gdzie spo­ty­ka­my się przy kawie). Zachę­ca­my do pielęg­nowania tej pięknej tra­dy­cji wspól­nego śpiewu kolęd.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:

w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
w nied­zielę – Msze świę­te w j. pol­skim o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.

3. Nowo­przy­byłym do Nor­we­gii przy­po­minamy o zare­je­strowaniu się w Koście­le kato­lickim. For­mu­larze są do ode­bra­nia przy wyjściu z kościoła.

4. Od 11.10 do 19.10.2018 r. para­fia pla­nuje piel­grzym­kę do Zie­mi Świętej. Jest to piel­grzym­ka dla całej para­fii stąd przewod­nik będ­zie oprowad­zał w j. angi­el­skim. Całkowity koszt wyno­si ok. 15.000 kr. Oso­by zain­te­re­sowane muszą się zapi­sać w sty­cz­niu wpła­ca­jąc zalicz­kę 2.600 kr. Szczegóły moż­na uzy­skać dzwo­niąc do biu­ra para­fia­l­nego pod numer: 23681100.

5. Przy­po­mi­nam, że ogłosze­nia w j. pol­skim umie­sz­cza­ne są na bieżąco na Face­bo­oku, w nied­ziel­nej gazet­ce oraz na stro­nie naszej para­fii: stjohannes.oslo.katolsk.no w zakład­ce „Pol­ski”.
Ks. Piotr Gąsior (+47 925 44 572).

Share